Serdecznie zapraszamy na Mszę św, która rozpocznie doroczny Konwent ZPKM Za nami 60. Pielgrzymka Zakonu Maltańskiego do Lourdes. Zachęcamy do przesyłania zdjęć i świadectw. Trwa proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Fra Andrew Bertiego Święci i błogosławieni Zakonu Maltańskiego
strona główna »  Projekty » Zamówienia publiczne
Polecamy


W nas przyjdzie Słowo Boga / Kazanie św. Bernarda, opata

Wiemy, że potrójne jest przyjście Pana.  Trzecie jest pośrodku między dwoma pozostałymi.  Te są jawne, trzecie takie nie jest.  Za pierwszym swoim przyjściem Pan był widziany na ziemi i przebywał wśród ludzi, bo jak sam o tym mówi: ujrzeli i znienawidzili. więcej >>>

+++

Sługa Boży Fra' Andrew Bertie
Wielki Mistrz Zakonu Maltańskiego
1988 - 2008

Subskrypcja biuletynu
Od Prezydenta i Kapelanów
Blog konfratra z Paryża
TV Zakonu

Zakon Maltański w Polsce

Konwent ZPKM, 1992 

Maltański Koncert Charytatywny w Olsztynie - 2016


BLIŻEJ BOGA: Zakon Maltański w Gliwicach

więcej filmów >>>

Zamówienia publiczneA+A-A0

ZAMAWIAJĄCY:

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska

ul. Jazgarzewska 17 lok. 54

Tel. 0-22 625 63 08, fax. 0-22 625 50 38

www.pomocmaltanska.pl

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

4/ZP/H/PM/2014

 

Dotyczy świadczenia

usługi hotelarsko-gastronomicznej

na rzecz

Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich

w Warszawie Pomoc Maltańska

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Zarządu Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska w sprawie wprowadzenia i stosowania regulaminu udzielania zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartości 14 000 EURO przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska, w związku z realizacją projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV

 

 

Warszawa, dnia 12 listopada 2014 r.

 

 

 1. 1.     ROZDZIAŁ I.     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
  1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej podczas 1 edycji  warsztatów, spotkań i szkoleń dla osób niepełnosprawnych zwanych dalej szkoleniami, organizowanego przez Zamawiającego w  okolicach Warszawy, w odległości  do 120 km

Przewidywany termin warsztatów 01-05.12.2014 r. dla ok. 38 osób , w tym niepełnosprawnych (CPV 55300000-3,55100000-1,55120000-7).

 1. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia. 

 

 1. 2.     ROZDZIAŁ II.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
  1. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego.  Umowa została skonstruowana jako umowa tzw.: ramowa tj.: na gotowość Wykonawcy do świadczenia usługi na rzecz Zamawiającego przez czas jej trwania.  Umowa zostanie zawarta do końca 2014 roku. Proponowane terminy pobytu zostały zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Wzór umowy jest przedstawiony w załączniku nr 3.

 

 1. 3.     ROZDZIAŁ III. SPOSÓB KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie, z tym że zapytanie ofertowe Zamawiającego jest upubliczniane na jego stronie internetowej.
 3. Zamawiający dopuszcza i preferuje sposób komunikacji z Wykonawcami drogą elektroniczną przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej lub jego strony internetowej.
 4. Dla udokumentowania zawarcia umowy z wykonawcą i protokołu wyboru oferty konieczna jest forma pisemna.
 5. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: biuro@pomocmaltanska.pl
 6. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Władysław Malenta – w.malenta@pomocmaltanska.pl

 1. Informacja o wyniku postępowania jest przesyłana przez zamawiającego każdemu wykonawcy, który złożył ofertę.

 

 1. 4.     ROZDZIAŁ IV. KRYTERIA OCENY OFERTY

1.   Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena (100% wagi punktowej).

2.  Wykonawcy mogą złożyć ofertę częściową, na jedynie niektóre części zamówienia.

3. Nie jest możliwe udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, albo osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.

4. Powiązania osobowe lub kapitałowe z osobami wymienionymi w ust. 3 polegają na:

   - pozostawaniu tych osób wspólnikami wykonawcy (jeśli jest on spółką osobową lub cywilną),

   - posiadaniu przez te osoby co najmniej 10% udziałów lub akcji wykonawcy,

 - pełnieniu przez te osoby funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta albo pełnomocnika      wykonawcy,

-pozostawaniu tych osób w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do wykonawcy.

5. Wykonawca wraz z zapytaniem ofertowym otrzymuje od Zamawiającego listę osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, albo osób wykonujących w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, jak również pełną informację o zakresie wykluczenia.

6. Wykonawcą może być jedynie przedsiębiorca posiadający zaszeregowanie obiektu hotelarskiego w rozumieniu art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (DzU. Z 2014 r. poz. 196 ze zm.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania okazania odpowiedniego zaświadczenia bądź sprawdzenia zaszeregowania hotelarskiego w odpowiedniej ewidencji.

 

 1. 5.     ROZDZIAŁ V.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
 2. Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni.
 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. 6.     ROZDZIAŁ VI.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 2. Oferta musi być sporządzona, zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1.
 3. Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna.
 4. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane pismem maszynowym, przy pomocy komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym atramentem.
 5. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. 
 6. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub osoby posiadającej odpowiednie pełnomocnictwo.
 7. Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych zgodnie z wzorem przesłanym przez Zamawiającego.

 

 1. 7.     ROZDZIAŁ VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać pisemnie pocztą lub osobiście w sekretariacie  Zamawiającego pod adres  00-457 Warszawa ul. Jezierskiego 7 do dnia 26.11.2014 r., do godz. 16:00               ( wiążąca jest data i godzina wpływu dokumentów)

 

 1. 8.     ROZDZIAŁ VIII.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.
 2. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, ujmując wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,
 3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT),
 4. Możliwy jest wybór kilku wykonawców (po jednym dla każdej części zamówienia, albo jednego wykonawcy dla kilku części zamówienia, ale nie wszystkich), nawet wtedy, gdy całość zamówienia jest możliwa do wykonania przez jednego wykonawcę.
 5. Możliwy jest wybór wykonawcy, choćby wpłynęła jedynie jedna oferta (albo oferta jedynie na niektóre części zamówienia).

 

 1. 9.     ROZDZIAŁ IX. WZÓR UMOWY

Wzór umowy jest przedstawiony w załączniku nr 3

 

 

 

10. ROZDZIAŁ X.            POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące w tym regulacje Kodeksu Cywilnego.
 2. Integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

załącznik nr 1 – formularz oferty

załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 3 - istotne postanowienia umowy,

załącznik nr 4 – oświadczenie WykonawcyZAMAWIAJĄCY:

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska

ul. Jazgarzewska 17 lok. 54

Tel/fax. 0-22 625 50 38

www.pomocmaltanska.pl

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

3/ZP/S/PM/2014

 

Dotyczy

dostawy do Zamawiającego

sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem dla Beneficjentów Ostatecznych projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV” realizowanego przez

Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich

w Warszawie POMOC MALTAŃSKA

 

  Zgodnie z Zarządzeniem Zarządu Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska  w sprawie wprowadzenia i stosowania regulaminu udzielania zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartości 14 000 EURO przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska, w związku z realizacją projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV

 

Warszawa, dnia 07 listopada 2014 r.

 

ROZDZIAŁ I.           OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa do Zamawiającego sprzętu komputerowego z  oprogramowaniem dla beneficjentów projektu.  Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia. Kod CPV 30213100-6, 48000000-8

 

ROZDZIAŁ II.         TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Realizacja zamówienia nastąpi w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.

 

ROZDZIAŁ III.        SPOSÓB KOMUNIKACJI Z WYKONAWCAMI

 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Dostawcy przekazują drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie. 
 2. Zamawiający dopuszcza i preferuje sposób komunikacji z Dostawcami drogą elektroniczną przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej lub jego strony internetowej. 
 3. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: biuro@pomocmaltanska.pl
 4. 4.     Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Dostawcami jest: Władysław Malentaw.malenta@pomocmaltanska.pl

 

ROZDZIAŁ IV.        TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

ROZDZIAŁ V.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta musi być sporządzona, zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1. 

 

 1. Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna.  Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane pismem maszynowym, przy pomocy komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym atramentem.
 2. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Dostawcy.

 

ROZDZIAŁ VI.        MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty pisemne należy składać osobiście w siedzibie Biura Projektu, ul. Jezierskiego 7, 00-475 Warszawa lub nadesłać pocztą  ( liczy się data wpłynięcia przesyłki pocztowej) do dnia 24 listopada 2014 r., do godz. 16.00.  

 

ROZDZIAŁ VII.      OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena (100% wagi punktowej).

Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, ujmując wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności koszty dostawy, serwisu oraz podatek VAT

 Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT).

 

ROZDZIAŁ VIII.     WZÓR UMOWY

Wzór umowy jest przedstawiony w załączniku nr 3.  Obowiązuje co do każdej pozycji wyszczególnionej w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ IX.        POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  1. Integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

1)         załącznik nr 1 – formularz oferty

2)         załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia,

3)         załącznik nr 3 - istotne postanowienia umowy.

4)         załącznik nr 4  -  oświadczenie Dostawcy

 ZAMAWIAJĄCY:

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska

ul. Jazgarzewska 17 lok. 54

Tel/fax. 0-22 625 50 38

www.pomocmaltanska.pl

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2/ZP/S/PM/2014

 

Dotyczy

dostawy do Zamawiającego

sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem dla Beneficjentów Ostatecznych projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV” realizowanego przez

Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich

w Warszawie POMOC MALTAŃSKA

 

  Zgodnie z Zarządzeniem Zarządu Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska  w sprawie wprowadzenia i stosowania regulaminu udzielania zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartości 14 000 EURO przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska, w związku z realizacją projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV

 

Warszawa, dnia 24 października 2014 r.

 

ROZDZIAŁ I.           OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa do Zamawiającego sprzętu komputerowego z  oprogramowaniem dla beneficjentów projektu.  Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia. Kod CPV 30213100-6, 48000000-8, 32322000-6

 

ROZDZIAŁ II.         TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Realizacja zamówienia nastąpi w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.

 

ROZDZIAŁ III.        SPOSÓB KOMUNIKACJI Z WYKONAWCAMI

 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Dostawcy przekazują drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie. 
 2. Zamawiający dopuszcza i preferuje sposób komunikacji z Dostawcami drogą elektroniczną przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej lub jego strony internetowej. 
 3. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: biuro@pomocmaltanska.pl
 4. 4.     Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Dostawcami jest: Władysław Malentaw.malenta@pomocmaltanska.pl

 

ROZDZIAŁ IV.        TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

ROZDZIAŁ V.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta musi być sporządzona, zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1. 

 

 1. Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna.  Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane pismem maszynowym, przy pomocy komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym atramentem.
 2. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Dostawcy.

 

ROZDZIAŁ VI.        MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty pisemne należy składać osobiście w siedzibie Biura Projektu, ul. Jezierskiego 7, 00-475 Warszawa lub nadesłać pocztą  ( liczy się data wpłynięcia przesyłki pocztowej) do dnia 12 listopada 2014 r., do godz. 16.00.  

 

ROZDZIAŁ VII.      OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena (100% wagi punktowej).

Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, ujmując wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności koszty dostawy, serwisu oraz podatek VAT

 Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT).

 

ROZDZIAŁ VIII.     WZÓR UMOWY

Wzór umowy jest przedstawiony w załączniku nr 3.  Obowiązuje co do każdej pozycji wyszczególnionej w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ IX.        POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  1. Integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

1)         załącznik nr 1 – formularz oferty

2)         załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia,

3)         załącznik nr 3 - istotne postanowienia umowy.

4)         załącznik nr 4  -  oświadczenie Dostawcy

 


ZAMAWIAJĄCY:

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska

ul. Jazgarzewska 17 lok. 54

Tel. 0-22 625 63 08, fax. 0-22 625 50 38

www.pomocmaltanska.pl

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

3/ZP/H/PM/2014

 

Dotyczy świadczenia

usługi hotelarsko-gastronomicznej

na rzecz

Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich

w Warszawie Pomoc Maltańska

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Zarządu Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska w sprawie wprowadzenia i stosowania regulaminu udzielania zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartości 14 000 EURO przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska, w związku z realizacją projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV

 

 

Warszawa, dnia 6 października 2014 r.

 

 

 1. 1.     ROZDZIAŁ I.     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
  1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej podczas 1 edycji  warsztatów, spotkań i szkoleń dla osób niepełnosprawnych zwanych dalej szkoleniami, organizowanego przez Zamawiającego w  okolicach:

a)       Radomia, w odległości  do 100 km

Przewidywany termin warsztatów 27-31.10.2014 r.

b)       Poznania, w obrębie granic administracyjnych miasta

Przewidywany termin warsztatów 27-31.10.2014 r..

dla ok. 30 osób dla jednej lokalizacji , w tym niepełnosprawnych (CPV 55300000-3,55100000-1,55120000-7).

 1. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia. 

 

 1. 2.     ROZDZIAŁ II.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
  1. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego.  Umowa została skonstruowana jako umowa tzw.: ramowa tj.: na gotowość Wykonawcy do świadczenia usługi na rzecz Zamawiającego przez czas jej trwania.  Umowa zostanie zawarta do końca 2014 roku. Proponowane terminy pobytu zostały zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Wzór umowy jest przedstawiony w załączniku nr 3.

 

 1. 3.     ROZDZIAŁ III. SPOSÓB KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie, z tym że zapytanie ofertowe Zamawiającego jest upubliczniane na jego stronie internetowej.
 3. Zamawiający dopuszcza i preferuje sposób komunikacji z Wykonawcami drogą elektroniczną przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej lub jego strony internetowej.
 4. Dla udokumentowania zawarcia umowy z wykonawcą i protokołu wyboru oferty konieczna jest forma pisemna.
 5. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: biuro@pomocmaltanska.pl
 6. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Władysław Malenta – w.malenta@pomocmaltanska.pl

 1. Informacja o wyniku postępowania jest przesyłana przez zamawiającego każdemu wykonawcy, który złożył ofertę.

 

 1. 4.     ROZDZIAŁ IV. KRYTERIA OCENY OFERTY

1.   Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena (100% wagi punktowej).

2.  Wykonawcy mogą złożyć ofertę częściową, na jedynie niektóre części zamówienia.

3. Nie jest możliwe udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, albo osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.

4. Powiązania osobowe lub kapitałowe z osobami wymienionymi w ust. 3 polegają na:

   - pozostawaniu tych osób wspólnikami wykonawcy (jeśli jest on spółką osobową lub cywilną),

   - posiadaniu przez te osoby co najmniej 10% udziałów lub akcji wykonawcy,

 - pełnieniu przez te osoby funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta albo pełnomocnika      wykonawcy,

-pozostawaniu tych osób w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do wykonawcy.

5. Wykonawca wraz z zapytaniem ofertowym otrzymuje od Zamawiającego listę osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, albo osób wykonujących w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, jak również pełną informację o zakresie wykluczenia.

6. Wykonawcą może być jedynie przedsiębiorca posiadający zaszeregowanie obiektu hotelarskiego w rozumieniu art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (DzU. Z 2014 r. poz. 196 ze zm.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania okazania odpowiedniego zaświadczenia bądź sprawdzenia zaszeregowania hotelarskiego w odpowiedniej ewidencji.

 

 1. 5.     ROZDZIAŁ V.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
 2. Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni.
 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. 6.     ROZDZIAŁ VI.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 2. Oferta musi być sporządzona, zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1.
 3. Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna.
 4. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane pismem maszynowym, przy pomocy komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym atramentem.
 5. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. 
 6. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub osoby posiadającej odpowiednie pełnomocnictwo.
 7. Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych zgodnie z wzorem przesłanym przez Zamawiającego.

 

 1. 7.     ROZDZIAŁ VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać pisemnie pocztą lub osobiście w sekretariacie  Zamawiającego pod adres  00-457 Warszawa ul. Jezierskiego 7 do dnia 21.10.2014 r., do godz. 16:00               ( wiążąca jest data i godzina wpływu dokumentów)

 

 1. 8.     ROZDZIAŁ VIII.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.
 2. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, ujmując wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,
 3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT),
 4. Możliwy jest wybór kilku wykonawców (po jednym dla każdej części zamówienia, albo jednego wykonawcy dla kilku części zamówienia, ale nie wszystkich), nawet wtedy, gdy całość zamówienia jest możliwa do wykonania przez jednego wykonawcę.
 5. Możliwy jest wybór wykonawcy, choćby wpłynęła jedynie jedna oferta (albo oferta jedynie na niektóre części zamówienia).

 

 1. 9.     ROZDZIAŁ IX. WZÓR UMOWY

Wzór umowy jest przedstawiony w załączniku nr 3

 

 

 

10. ROZDZIAŁ X.            POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące w tym regulacje Kodeksu Cywilnego.
 2. Integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

załącznik nr 1 – formularz oferty; 

załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 3 - istotne postanowienia umowy,

załącznik nr 4 – oświadczenie Wykonawcy
ZAMAWIAJĄCY:

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska

ul. Jazgarzewska 17 lok. 54

Tel. 0-22 625 63 08, fax. 0-22 625 50 38

www.pomocmaltanska.pl

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2/ZP/H/PM/2014

 

Dotyczy świadczenia

usługi hotelarsko-gastronomicznej

na rzecz

Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich

w Warszawie Pomoc Maltańska

 

Zgodnie z Zarządzeniem Zarządu Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska w sprawie wprowadzenia i stosowania regulaminu udzielania zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartości 14 000 EURO przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska, w związku z realizacją projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV

Nr. Projektu: UDA-POKL.01.03.06-00-081/14 

Warszawa, dnia 10 września 2014 r.

 

 1. 1.     ROZDZIAŁ I.     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
  1. Przedmiotem zamówienia jest:
   1. świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej podczas 1 edycji  warsztatów, spotkań i szkoleń dla osób niepełnosprawnych zwanych dalej szkoleniami, organizowanego przez Zamawiającego w  okolicach Olsztyna w odległości  do 100 km

dla ok. 30 osób, w tym niepełnosprawnych (CPV 55300000-3,55100000-1,55120000-7). Przewidywany termin: 29.09-03.10.2014 r.

 1. świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej podczas spotkania dla pracowników projektu, organizowanego przez Zamawiającego w Warszawie dla ok. 25 osób, w tym osób niepełnosprawnych. (CPV 55300000-3,55100000-1,55120000-7).

Przewidywany termin: 19-20.11.2014 r.

 1. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia. 

 

 1. 2.     ROZDZIAŁ II.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
  1. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego.  Umowa została skonstruowana jako umowa tzw.: ramowa tj.: na gotowość Wykonawcy do świadczenia usługi na rzecz Zamawiającego przez czas jej trwania.  Umowa zostanie zawarta do końca 2014 roku. Proponowane terminy pobytu zostały zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Wzór umowy jest przedstawiony w załączniku nr 3.

 

 1. 3.     ROZDZIAŁ III. SPOSÓB KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie, z tym że zapytanie ofertowe Zamawiającego jest upubliczniane na jego stronie internetowej.
 3. Zamawiający dopuszcza i preferuje sposób komunikacji z Wykonawcami drogą elektroniczną przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej lub jego strony internetowej.
 4. Dla udokumentowania zawarcia umowy z wykonawcą i protokołu wyboru oferty konieczna jest forma pisemna.
 5. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: biuro@pomocmaltanska.pl
 6. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Władysław Malenta – w.malenta@pomocmaltanska.pl

 1. Informacja o wyniku postępowania jest przesyłana przez zamawiającego każdemu wykonawcy, który złożył ofertę.

 

 1. 4.     ROZDZIAŁ IV. KRYTERIA OCENY OFERTY

1.   Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena (100% wagi punktowej).

2.  Wykonawcy mogą złożyć ofertę częściową, na jedynie niektóre części zamówienia.

3.  Nie jest możliwe udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, albo osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.

4. Powiązania osobowe lub kapitałowe z osobami wymienionymi w ust. 3 polegają na:

   - pozostawaniu tych osób wspólnikami wykonawcy (jeśli jest on spółką osobową lub cywilną),

   - posiadaniu przez te osoby co najmniej 10% udziałów lub akcji wykonawcy,

 - pełnieniu przez te osoby funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta albo pełnomocnika      wykonawcy,

-pozostawaniu tych osób w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do wykonawcy.

5. Wykonawca wraz z zapytaniem ofertowym otrzymuje od Zamawiającego listę osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, albo osób wykonujących w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, jak również pełną informację o zakresie wykluczenia.

 

 1. 5.     ROZDZIAŁ V.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
 2. Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni.
 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. 6.     ROZDZIAŁ VI.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 2. Oferta musi być sporządzona, zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1.
 3. Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna.
 4. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane pismem maszynowym, przy pomocy komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym atramentem.
 5. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. 
 6. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub osoby posiadającej odpowiednie pełnomocnictwo.
 7. Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych zgodnie z wzorem przesłanym przez Zamawiającego.

 

 1. 7.     ROZDZIAŁ VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać pisemnie pocztą lub osobiście w sekretariacie  Zamawiającego pod adres  00-457 Warszawa ul. Jezierskiego 7 do dnia 25.09.2014 r., do godz. 16:00               ( wiążąca jest data i godzina wpływu dokumentów)

 

 1. 8.     ROZDZIAŁ VIII.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.
 2. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, ujmując wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,
 3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT),
 4. Możliwy jest wybór kilku wykonawców (po jednym dla każdej części zamówienia, albo jednego wykonawcy dla kilku części zamówienia, ale nie wszystkich), nawet wtedy, gdy całość zamówienia jest możliwa do wykonania przez jednego wykonawcę.
 5. Możliwy jest wybór wykonawcy, choćby wpłynęła jedynie jedna oferta (albo oferta jedynie na niektóre części zamówienia).

 

 1. 9.     ROZDZIAŁ IX. WZÓR UMOWY

Wzór umowy jest przedstawiony w załączniku nr 3

 

10. ROZDZIAŁ X.            POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące w tym regulacje Kodeksu Cywilnego.
 2. Integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

załącznik nr 1 – formularz oferty


załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia


załącznik nr 3 - istotne postanowienia umowy


załącznik nr 4 – oświadczenie WykonawcyZAMAWIAJĄCY:

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska

ul. Jazgarzewska 17 lok. 54

Tel/fax. 0-22 625 50 38

www.pomocmaltanska.pl

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZP- 1/S/PM/2014

 

Dotyczy

dostawy do Zamawiającego

sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem dla Beneficjentów Ostatecznych projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV” realizowanego przez

Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich

w Warszawie POMOC MALTAŃSKA

 

  Zgodnie z Zarządzeniem Zarządu Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska  w sprawie wprowadzenia i stosowania regulaminu udzielania zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartości 14 000 EURO przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska, w związku z realizacją projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV

 

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2014 r.

 

ROZDZIAŁ I.           OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa do Zamawiającego sprzętu komputerowego z  oprogramowaniem dla pracowników i beneficjentów projektu.  Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ II.         TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Realizacja zamówienia nastąpi w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.

 

ROZDZIAŁ III.        SPOSÓB KOMUNIKACJI Z WYKONAWCAMI

 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Dostawcy przekazują drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie. 
 2. Zamawiający dopuszcza i preferuje sposób komunikacji z Dostawcami drogą elektroniczną przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej lub jego strony internetowej. 
 3. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: biuro@pomocmaltanska.pl
 4. 4.     Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Dostawcami jest: Władysław Malentaw.malenta@pomocmaltanska.pl

 

ROZDZIAŁ IV.        TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

ROZDZIAŁ V.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta musi być sporządzona, zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1. 

 

 1. Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna.  Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane pismem maszynowym, przy pomocy komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym atramentem.
 2. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Dostawcy.

 

ROZDZIAŁ VI.        MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty pisemne należy składać osobiście w siedzibie Biura Projektu, ul. Jezierskiego 7, 00-475 Warszawa lub nadesłać pocztą  ( liczy się data wpłynięcia przesyłki pocztowej) do dnia 29 sierpnia 2014 r., do godz. 16.00.  

 

ROZDZIAŁ VII.      OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena (100% wagi punktowej).

Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, ujmując wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności koszty dostawy, serwisu oraz podatek VAT

 Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT).

 

ROZDZIAŁ VIII.     WZÓR UMOWY

Wzór umowy jest przedstawiony w załączniku nr 3.  Obowiązuje co do każdej pozycji wyszczególnionej w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ IX.        POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  1. Integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

1)         załącznik nr 1 – formularz oferty

2)         załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia,

3)         załącznik nr 3 - istotne postanowienia umowy.

4)         załącznik nr 4  -  oświadczenie Dostawcy
ZAMAWIAJĄCY:

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska

ul. Jazgarzewska 17 lok. 54

Tel. 0-22 625 63 08, fax. 0-22 625 50 38

www.pomocmaltanska.pl

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1/ZP/H/PM/2014

 

Dotyczy świadczenia

usługi hotelarsko-gastronomicznej

na rzecz

Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich

w Warszawie Pomoc Maltańska

 

Zgodnie z Zarządzeniem Zarządu Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska w sprawie wprowadzenia i stosowania regulaminu udzielania zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartości 14 000 EURO przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska, w związku z realizacją projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV

 

Warszawa, dnia 14 lipca 2014 r.

 

 1. 1.     ROZDZIAŁ I.     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
  1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej podczas 1 edycji  warsztatów, spotkań i szkoleń dla osób niepełnosprawnych zwanych dalej szkoleniami, organizowanego przez Zamawiającego w  okolicach:

a)       Katowic w odległości  do 100 km

b)       Olsztyna w odległości  do 100 km

c)       Radomia w odległości  do 100 km

d)       Poznania w odległości do 100 km

e)       Warszawy w odległości do 130 km

 

dla ok. 30 osób, w tym niepełnosprawnych (CPV 55300000-3,55100000-1,55120000-7).

 1. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia. 

 

 1. 2.     ROZDZIAŁ II.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
  1. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego.  Umowa została skonstruowana jako umowa tzw.: ramowa tj.: na gotowość Wykonawcy do świadczenia usługi na rzecz Zamawiającego przez czas jej trwania.  Umowa zostanie zawarta do końca 2014 roku. Proponowane terminy pobytu zostały zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Wzór umowy jest przedstawiony w załączniku nr 3.

 

 1. 3.     ROZDZIAŁ III. SPOSÓB KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie, z tym że zapytanie ofertowe Zamawiającego jest upubliczniane na jego stronie internetowej.
 3. Zamawiający dopuszcza i preferuje sposób komunikacji z Wykonawcami drogą elektroniczną przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej lub jego strony internetowej.
 4. Dla udokumentowania zawarcia umowy z wykonawcą i protokołu wyboru oferty konieczna jest forma pisemna.
 5. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: biuro@pomocmaltanska.pl
 6. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Władysław Malenta – w.malenta@pomocmaltanska.pl

 1. Informacja o wyniku postępowania jest przesyłana przez zamawiającego każdemu wykonawcy, który złożył ofertę.

 

 1. 4.     ROZDZIAŁ IV. KRYTERIA OCENY OFERTY

1.   Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena (100% wagi punktowej).

2.  Wykonawcy mogą złożyć ofertę częściową, na jedynie niektóre części zamówienia.

3.  Nie jest możliwe udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, albo osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.

4. Powiązania osobowe lub kapitałowe z osobami wymienionymi w ust. 3 polegają na:

   - pozostawaniu tych osób wspólnikami wykonawcy (jeśli jest on spółką osobową lub cywilną),

   - posiadaniu przez te osoby co najmniej 10% udziałów lub akcji wykonawcy,

 - pełnieniu przez te osoby funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta albo pełnomocnika      wykonawcy,

-pozostawaniu tych osób w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do wykonawcy.

5. Wykonawca wraz z zapytaniem ofertowym otrzymuje od Zamawiającego listę osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, albo osób wykonujących w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, jak również pełną informację o zakresie wykluczenia.

 

 1. 5.     ROZDZIAŁ V.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
 2. Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni.
 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. 6.     ROZDZIAŁ VI.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 2. Oferta musi być sporządzona, zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1.
 3. Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna.
 4. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane pismem maszynowym, przy pomocy komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym atramentem.
 5. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. 
 6. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub osoby posiadającej odpowiednie pełnomocnictwo.
 7. Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych zgodnie z wzorem przesłanym przez Zamawiającego.

 

 1. 7.     ROZDZIAŁ VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać pisemnie pocztą lub osobiście w sekretariacie  Zamawiającego pod adres  00-457 Warszawa ul. Jezierskiego 7 do dnia 29.07.2014 r., do godz. 16:00 (wiążąca jest data i godzina wpływu dokumentów)

 

 1. 8.     ROZDZIAŁ VIII.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.
 2. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, ujmując wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,
 3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT),
 4. Możliwy jest wybór kilku wykonawców (po jednym dla każdej części zamówienia, albo jednego wykonawcy dla kilku części zamówienia, ale nie wszystkich), nawet wtedy, gdy całość zamówienia jest możliwa do wykonania przez jednego wykonawcę.
 5. Możliwy jest wybór wykonawcy, choćby wpłynęła jedynie jedna oferta (albo oferta jedynie na niektóre części zamówienia).

 

 1. 9.     ROZDZIAŁ IX. WZÓR UMOWY

Wzór umowy jest przedstawiony w załączniku nr 3

 

10. ROZDZIAŁ X.            POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące w tym regulacje Kodeksu Cywilnego.
 2. Integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

załącznik nr 1 – formularz oferty; 

załącznik nr 2 – opis przedmiotu

zamówienia załącznik nr 3 - istotne postanowienia umowy, 

<a href="https://docs.goog

© 2018 - Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich
Projekt i wykonanie: Agencja Reklamowa NEXTDAY