Serdecznie zapraszamy na Mszę św, która rozpocznie doroczny Konwent ZPKM Za nami 60. Pielgrzymka Zakonu Maltańskiego do Lourdes. Zachęcamy do przesyłania zdjęć i świadectw. Trwa proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Fra Andrew Bertiego Święci i błogosławieni Zakonu Maltańskiego
strona główna »  Projekty » START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy
Polecamy


W nas przyjdzie Słowo Boga / Kazanie św. Bernarda, opata

Wiemy, że potrójne jest przyjście Pana.  Trzecie jest pośrodku między dwoma pozostałymi.  Te są jawne, trzecie takie nie jest.  Za pierwszym swoim przyjściem Pan był widziany na ziemi i przebywał wśród ludzi, bo jak sam o tym mówi: ujrzeli i znienawidzili. więcej >>>

+++

Sługa Boży Fra' Andrew Bertie
Wielki Mistrz Zakonu Maltańskiego
1988 - 2008

Subskrypcja biuletynu
Od Prezydenta i Kapelanów
Blog konfratra z Paryża
TV Zakonu

Zakon Maltański w Polsce

Konwent ZPKM, 1992 

Maltański Koncert Charytatywny w Olsztynie - 2016


BLIŻEJ BOGA: Zakon Maltański w Gliwicach

więcej filmów >>>

START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców WarszawyA+A-A0

Zapraszamy do projektów realizowanych aktualnie przez Fundację:


 

 

START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy

Projekt pn. „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

 

Informacje dotyczące projektu

Wartość całkowita projektu: 1 391 160,00 PLN
Wkład własny: 69 698,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 321 462,00 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: IX.  Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Planowany okres realizacji projektu: 01.04.2017 – 30.09.2018
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/ Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Partnerzy w projekcie:
- Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA
- Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON

 

Opis projektu

Cel główny projektu: Celem projektu jest wzrost kompetencji społecznych oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych koniecznych do podjęcia zatrudnienia przez 120 osób, w wieku 18-65 lat, mieszkańców województwa mazowieckiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym należących do grupy osób z niepełnosprawnością umiarkowaną i /lub znaczną, w okresie trwania projektu.

 

Grupa docelowa: 
Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-65 lat, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym:

ü 80 osób z niepełnosprawnością umiarkowaną i 40 osób z niepełnosprawnością znaczną,

ü osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem,

ü osób które nie pracują,

ü osób, które są mieszkańcami Warszawy.

 

Główne działania w projekcie:

ü diagnoza i opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji,

ü coaching zawodowy (indywidualne wsparcie każdej osoby przez coacha /trenera pracy,

ü szkolenia i kursy zawodowe (dla 60 osób indywidualnie dobierane we współpracy z coachem/trenerem pracy i doradcą zawodowym,

ü staże zawodowe (płatne 3-miesięczne staże zawodowe dla 60 osób),

ü warsztaty społeczne i zawodowe oraz poradnictwo psychologiczne,

 

Punkt przyjmowania zgłoszeń
Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA
adres: ul. Górnośląska 24, 00-484 Warszawa

tel. 22 625 50 38, kom. 793 848 594

e-mail: osrodek.warszawa@pomocmaltanska.pl

strona internetowa: www.zakonmaltanski.pl

Godziny przyjmowania zgłoszeń: 8.00 – 16.00

 

Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”

Adres: ul Mortkowicza 5, 02 823 Warszawa

Tel: 22 546 60 65

Email: sekretariat@ekon.org.pl

Strona internetowa: www.ekon.org.pl

Godziny przyjmowania zgłoszeń: 8.00 – 16.00

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
w projekcie „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno–zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy” realizowanym przez miasto stołeczne Warszawę, w partnerstwie z Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA i Stowarzyszeniem Niepełnosprawni dla Środowiska EKON
Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa w projekcie „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy”.
DEFINICJE:
Projekt – przedsięwzięcie pn. „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy”, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX "Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem", Działania 9.1 "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, realizowane w ramach umowy o dofinansowanie numer RPMA.09.01.00-14-6067/16-00 podpisanej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w dniu 19 stycznia 2017 r.
Organizator – miasto stołeczne Warszawa, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (Lider) oraz Partnerzy: Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA i Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON.
Punkty przyjmowania zgłoszeń - miejsce, w którym należy złożyć dokumenty rekrutacyjne:
1. Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA
adres: ul. Górnośląska 24, 00-484 Warszawa
tel. 22 625 50 38, kom. 793 848 594
e-mail: osrodek.warszawa@pomocmaltanska.pl
strona internetowa: www.zakonmaltanski.pl
godziny przyjmowania zgłoszeń: 8.00 – 16.00
2. Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”
adres: ul Mortkowicza 5, 02-823 Warszawa
tel: 513 190 981; 513 190 986
e-mail: startdopracy@ekon.org.pl
strona internetowa: www.ekon.org.pl
godziny przyjmowania zgłoszeń: 8.00 – 16.00

Biuro Projektu Organizatora (Lidera) - miasta stołecznego Warszawy – miejsce, w którym przechowywana jest dokumentacja Projektu oraz umożliwiony jest kontakt z personelem Projektu:
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2, pokój 309, 00-099 Warszawa
tel. (22) 44 30 237, e-mail: startdopracy@um.warszawa.pl
godziny otwarcia: 8.00 -16.00
Adres do korespondencji: ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa
Strona internetowa Projektu – http://europa.um.warszawa.pl/projekty-miejskie/
Osoba z niskim wykształceniem - osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (wychowanie przedszkolne / wykształcenie podstawowe / gimnazjalne / ponadgim-nazjalne).
Osoba bezrobotna - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia:
a) zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna,
b) niezarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna.
Osoba poszukująca pracy – osoba posiadająca prawo do pobierania świadczeń (np. renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku stałego, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę najniższego wynagrodzenia) zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako osoby poszukujące pracy niepozostająca w zatrudnieniu.
Osoba nieaktywna zawodowo (bierna zawodowo) – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne), w tym: a) osoba ucząca się – osoba uczestnicząca w kształceniu formalnym, b) osoba nie uczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu – osoba, która nie uczy się ani nie szkoli, c) inna – niewymieniona w podpunkcie a i b
Działalność gospodarcza – zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 2 marca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.).
Osoba z niepełnosprawnością – osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, z późn. zm.), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 546 z późn. zm.), która uzyskała orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego).
Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym biorące udział w Projekcie – osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, osoby z niepełnosprawnością, rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością, osoby korzystające z PO PŻ.
PO PŻ – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Osoba korzystająca z pomocy społecznej – osoby, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. 2016 poz. 930 z późn. zm.).
Osoby kwalifikujące się do objęcia wsparciem z pomocy społecznej - osoby, które spełniają co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. z powodu:
- ubóstwa;
- sieroctwa;
- bezdomności;
- bezrobocia;
- niepełnosprawności;
- długotrwałej lub ciężkiej choroby;
- przemocy w rodzinie;
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
- braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze;
- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990 z późn. zm.);
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
- alkoholizmu lub narkomanii;
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
- klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Osoby przypisane III profilu pomocy (zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) - osoby oddalone znacznie od rynku pracy lub niegotowe do podjęcia zatrudnienia.
Kandydat/Kandydatka (dalej Kandydat) – osoba spełniająca poniższe kryteria:
a) posiada orzeczoną niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w tym niepełnosprawność intelektualną oraz niepełnosprawności sprzężone;
b) jest mieszkańcem miasta stołecznego Warszawy, w wieku 18-65 lata;
c) jest wykluczona lub zagrożona wykluczeniem społecznym i korzysta ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikuje się do objęcia wsparciem;
d) nie pracuje tj. nieaktywna zawodowo (bierna zawodowo), bezrobotna lub poszukująca pracy,
e) nie uczestniczy równocześnie w innym projekcie dotyczącym aktywizacji społeczno-zawodowej finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, biorąca udział w rekrutacji do Projektu, która złożyła w wyznaczonym terminie wypełnione Dokumenty Rekrutacyjne w Punktach Przyjmowania Zgłoszeń.
Uczestnik/Uczestniczka (dalej Uczestnik) – osoba spełniająca kryteria uczestnictwa w Projekcie zapisane w §3 Regulaminu, wybrana w procedurze rekrutacyjnej. Przez Uczestnika rozumie się osobę znajdującą się na liście podstawowej, która ma prawo do udziału w Projekcie i podpisze dokumenty wymienione w §4 ust. 12 Regulaminu.
Uczestnik rezerwowy/Uczestniczka rezerwowa (dalej Uczestnik rezerwowy) – przez Uczestnika rezerwowego rozumie się osobę, znajdującą się na liście rezerwowej Projektu, spełniającą kryteria uczestnictwa w Projekcie zapisane w §3 Regulaminu. Osoba z listy rezerwowej posiada prawo wejścia na listę podstawową w przypadku zwolnienia się na niej miejsca.
Dokumenty rekrutacyjne - Formularz Zgłoszeniowy, Oświadczenie dotyczące spełnienia kryteriów grupy docelowej, Oświadczenie Kandydata Projektu o korzystaniu/niekorzystaniu z PO PŻ, Ankieta motywacyjna.
Formularz Zgłoszeniowy – dokument, w oparciu o który prowadzony jest proces rekrutacji Kandydatów do Projektu (Załącznik 1 do Regulaminu).
Oświadczenie Kandydata Projektu dotyczące spełnienia kryteriów grupy docelowej - dokument, w oparciu o który prowadzony jest proces rekrutacji Kandydatów do Projektu (Załącznik 2 do Regulaminu).
Oświadczenie Kandydata Projektu o korzystaniu/niekorzystaniu z PO PŻ - dokument, w oparciu o który prowadzony jest proces rekrutacji Kandydatów do Projektu (załącznik 3 do Regulaminu).
Ankieta motywacyjna – dokument, w oparciu o który prowadzony jest proces rekrutacji Kandydatów do Projektu. Ankieta ocenia poziom motywacji do uczestnictwa w Projekcie (załącznik 4 do Regulaminu).
Komisja rekrutacyjna – Komisja dokonująca kwalifikacji kandydatów do Projektu, w tym oceniająca Dokumenty rekrutacyjne.
Lista podstawowa – lista osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie.
Lista rezerwowa – lista osób, spełniających kryteria uczestnictwa w Projekcie, które nie zostały zakwalifikowane do listy podstawowej z powodu braku miejsc.
Oświadczenie Uczestnika Projektu – dokument podpisywany przez Uczestnika z chwilą przystąpienia do Projektu (załącznik 5 do Regulaminu).
Umowa uczestnictwa w Projekcie – umowa podpisywana pomiędzy Organizatorem (Liderem) a Uczestnikiem w chwili przystąpienia do Projektu (załącznik 6 do Regulaminu).
Oświadczenie o statusie na rynku pracy - dokument podpisywany przez Uczestnika z chwilą przystąpienia do Projektu (załącznik 7 do Regulaminu).
Zobowiązanie do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności społeczno-zatrudnieniowej po zakończonym udziale w Projekcie - dokument podpisywany przez Uczestnika z chwilą przystąpienia do Projektu (załącznik 8 do Regulaminu).

§ 1.
Cel Projektu
Celem projektu jest nabycie kompetencji społecznych oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych koniecznych do podjęcia zatrudnienia przez 120 osób (77K/43M), w wieku 18-65 lat, mieszkańców woj. mazowieckiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym należących do grupy osób z niepełnosprawnością umiarkowaną i /lub znaczną, w okresie trwania projektu.
§ 2.
Postanowienia ogólne
- Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa w Projekcie.
- Projekt realizowany jest w okresie: 01 kwietnia 2017 – 30 września 2018 roku.
- Projekt realizowany jest przez miasto stołeczne Warszawę (Lider) w partnerstwie z:
a. Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA
b. Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”
zwanymi dalej Partnerami Projektu.
§ 3.
Kryteria uczestnictwa w Projekcie
- W Projekcie mogą wziąć udział osoby z niepełnosprawnością spełniające łącznie poniższe warunki:
a. są mieszkańcami Warszawy,
b. są wykluczeni lub zagrożeni wykluczeniem społecznym, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) lub kwalifikujące się do objęcia jej wsparciem,
c. są nieaktywne zawodowo (bierne zawodowo), bezrobotne lub poszukujące pracy w wieku 18-65 lat,
d. posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym (80 osób: 51 kobiety i 29 mężczyzn) lub orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym (40 osób: 26 kobiet i 14 mężczyzn), w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z niepełnosprawnościmi sprzężonymi,
e. nie uczestniczą równocześnie w innym projekcie dotyczącym aktywizacji społeczno-zawodowej finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
- O kwalifikacji do Projektu decydować będą:
a. kryteria formalne:
- złożenie przez osobę z niepełnosprawnością kompletnych i poprawnie wypełnionych Dokumentów rekrutacyjnych (patrz definicja Dokumenty rekrutacyjne),
- spełnienie przez osobę z niepełnosprawnością wszystkich kryteriów, o których mowa w ust. 1.
b. kryteria merytoryczne: oceniane przez Komisję rekrutacyjną na podstawie rozmowy rekrutacyjnej oraz danych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym i Ankiecie motywacyjnej: adekwatność form wsparcia przewidzianych w Projekcie do potrzeb, potencjału i możliwości Kandydata do wzięcia udziału w Projekcie,
c. Dodatkowo, przy kwalifikacji Kandydatów do Projektu, preferowane będą (na podstawie oświadczeń i danych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym):
- osoby korzystające z PO PŻ, pod warunkiem, że wsparcie nie będzie powielało działań, które otrzymują lub otrzymywali w ramach działań towarzyszących z POPŻ.
- w sytuacji objęcia wsparciem osób bezrobotnych, preferowane będą osoby zakwalifikowane do III profilu zgodnie z ust. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy,
W przypadku zgłoszenia się większej liczby Kandydatów niż dostępnych miejsc w Projekcie dodatkowym kryterium będzie kolejność zgłoszeń.
- Osoba z niepełnosprawnością zainteresowana uczestnictwem w Projekcie zobowiązana jest do:
a. wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego (załącznik 1 do Regulaminu),
b. wypełnienia Oświadczenia o spełnieniu kryteriów grupy docelowej (załącznik 2 do Regulaminu),
c. wypełnienia Oświadczenia o korzystaniu/niekorzystaniu z PO PŻ (załącznik 3 do Regulaminu),
d. wypełnienia Ankiety motywacyjnej (załącznik 4 do Regulaminu ),
e. przedłożenia do wglądu orzeczenia o niepełnosprawności z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Miejskiego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności lub równorzędnego,
f. złożenia zaświadczenia z Urzędu Pracy – dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy,
Wyżej wymienione dokumenty w podpunktach a-f muszą być złożone w formie papierowej na etapie rekrutacji do Projektu w Punktach Przyjmowania Zgłoszeń (najpóźniej w dniu odbywania się rozmowy rekrutacyjnej do Projektu).
g. odbycia rozmowy rekrutacyjnej.
- Weryfikacja formalna Formularzy Zgłoszeniowych, Oświadczenia o spełnieniu kryteriów grupy docelowej, Oświadczenia o korzystaniu/niekorzystaniu z PO PŻ, Ankiety motywacyjnej oraz przedstawienia/dostarczenia: orzeczenia z ZUS/MZON lub równorzędnego (jeżeli dotyczy), zaświadczenia z UP (jeżeli dotyczy) będzie dokonywana przez osobę rekrutującą na bieżąco, w miarę napływu do Punktów Przyjmowania Zgłoszeń. Kandydat zostanie jednokrotnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania telefonicznie wezwania. Nie uzupełnienie braków formalnych skutkować będzie odrzuceniem Formularza Zgłoszeniowego na etapie weryfikacji formalnej i nie zakwalifikowaniem Kandydata do kolejnego etapu rekrutacji.
- Dopuszcza się możliwość przesyłania dokumentów w formie elektronicznej (e-mail, fax) i za pośrednictwem poczty.
- Formularz zgłoszeniowy zawiera:
a. dane osobowe Kandydata,
b. potwierdzenie statusu formalnego osoby jako zgodnego z wymogami Projektu,
c. oświadczenie Uczestnika o konieczności spełnienia określonych wymagań, prawdziwości podanych danych, oświadczenie o zobowiązaniu się Uczestnika do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności społeczno-zatrudnieniowej po zakończonym udziale w Projekcie oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb procesu rekrutacji w Projekcie.
- Dokumenty rekrutacyjne muszą być:
a. wypełnione w języku polskim,
b. wypełnione komputerowo lub w sposób czytelny odręcznie,
c. podpisane we wszystkich wskazanych polach,
d. złożone w wersji papierowej zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Organizatora (Lidera) oraz Partnerów.
- Dokumenty rekrutacyjne, jak również niniejszy Regulamin, dostępne są w wersji papierowej w Biurze Projektu i w Punktach Przyjmowania Zgłoszeń. Ponadto wyżej wymienione dokumenty udostępnione są w wersji elektronicznej, do pobrania ze strony internetowej Lidera i Partnerów Projektu.
- Organizator (Lider) zastrzega, iż wypełnienie Dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem do udziału w Projekcie.
- Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi i stanowią dokumentację projektową.
§ 4.
Nabór Uczestników
1. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób otwarty, zgodnie z zasadą bezstronności, równości szans, w tym płci, jawności i przejrzystości.
2. Informacje o możliwości wzięcia udziału w Projekcie, a także miejscu pobierania i składania Dokumentacji rekrutacyjnej, zamieszczone są na stronie internetowej Lidera i Partnerów Projektu.
3. Rekrutacja będzie miała charakter ciągły i prowadzona będzie od dnia 01 kwietnia 2017r. do dnia 30 kwietnia 2018r.; potrwa do czasu zakwalifikowania do Projektu 120 osób spełniających warunki uczestnictwa, z zastrzeżeniem osiągnięcia wskaźników realizacji celu. Organizator (Lider) zastrzega sobie prawo do przedłużenia procedury rekrutacji w przypadku niezgłoszenia się 120 Kandydatów oraz prawo do zamknięcia/zawieszenia rekrutacji przed planowanym terminem jej zakończenia – w przypadku wcześniejszego zgłoszenia się w procesie rekrutacyjnym liczby osób spełniających warunki uczestnictwa w Projekcie, przekraczającej o 20% zaplanowaną liczbę Uczestników, tj. o 24 osoby.
4. Rekrutacja podzielona zostanie na fazy – Komisja Rekrutacyjna będzie zbierała się w zależności od potrzeb. Po każdej fazie naboru Dokumenty Rekrutacyjne poddane zostaną weryfikacji, następnie zostanie utworzona lista podstawowa osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie.
5. W wyniku rekrutacji wyłonionych:
a. zostanie 120 osób (77 kobiety i 43 mężczyzn) z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym w wieku 18 – 65 lat,
b. grupa Kandydatów rezerwowych z podziałem na płeć.
6. Uczestnikiem Projektu może zostać każda osoba, która spełnia warunki wymienione w §3 ust. 1 lub w §3 ust. 2 oraz pomyślnie przejdzie proces rekrutacji.
7. Proces rekrutacji prowadzony jest przez Partnerów Projektu na podstawie Dokumentów rekrutacyjnych, o których mowa w §3 ust. 4 i w ust. 5 oraz składa się z następujących etapów:
a. Etap I – weryfikacja formalna Dokumentów rekrutacyjnych, tj. poprawności wypełnienia dokumentów,
b. Etap II: zliczenie punktów przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie następujących kryteriów punktowych:
- korzystanie z PO PŻ – 15 pkt.
- osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy – 15 pkt.
- wynik Ankiety motywacyjnej – maksymalnie 25 pkt.,
c. Etap III: przeprowadzenie i weryfikacja rozmów rekrutacyjnych: badanie motywacji Kandydata do podjęcia zmian, adekwatność proponowanego wsparcia do potrzeb, potencjału i możliwości Kandydata oraz jego rodziny do wzięcia udziału w Projekcie. Na podstawie analizy rozmowy zostanie wydana decyzja pozytywna lub negatywna.
Udział w rozmowie nie jest jednoznaczny z ostatecznym zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.
d. Etap IV: zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną do udziału w Projekcie osób oraz utworzenie list podstawowych i list rezerwowych z podziałem na płeć.
8. Osoby niezakwalifikowane do udziału w Projekcie z uwagi na brak miejsc, ale spełniające kryteria uczestnictwa, zostaną wpisane na listę rezerwową, z której rekrutowani będą kolejni Uczestnicy Projektu w przypadku rezygnacji lub skreślenia osoby z listy podstawowej.
9. Kandydatom nie przysługuje prawo do odwołania się od wyników rekrutacji.
10. Komisja rekrutacyjna sporządzi protokoły z przebiegu procesu rekrutacji.
11. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie zostaną powiadomieni (pocztą elektroniczną – e-mail lub telefonicznie) o wyniku rekrutacji.
12. Kandydat wybrany przez Komisję rekrutacyjną staje się Uczestnikiem Projektu w momencie podpisania Oświadczenia Uczestnika Projektu (załącznik 5 do Regulaminu), Oświadczenia o statusie na rynku pracy (załącznik 7 do Regulaminu), Zobowiązania do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności społeczno–zatrudnieniowej po zakończonym udziale w Projekcie (załącznik 8 do Regulaminu) oraz umowy uczestnictwa w Projekcie – w dniu podpisania umowy Kandydat musi spełniać wszystkie kryteria określone w Formularzu Zgłoszeniowym (załącznik 6 do Regulaminu). Przy podpisywaniu ww. dokumentów Kandydaci zobowiązani są do okazania dowodu osobistego celem weryfikacji danych.
13. W przypadku niezłożenia wymaganych w ust. 12 dokumentów, Kandydat zostaje skreślony z listy osób zakwalifikowanych do Projektu, a jego miejsce zajmuje kolejny Kandydat z listy rezerwowej.
14. W przypadku zakwalifikowania zakładanej liczby Uczestników, spośród osób pozostałych zainteresowanych udziałem w Projekcie, Komisja rekrutacyjna utworzy listę rezerwową.
15. W przypadku rezygnacji osób z uczestnictwa w Projekcie, bądź wykreślenia z listy Uczestników Projektu, kolejni Kandydaci z listy rezerwowej zostaną zaproszeni do udziału w Projekcie, zgodnie z zajmowaną pozycją na liście.
§ 5.
Formy wsparcia przewidziane w Projekcie
1. W Projekcie będą realizowane następujące formy wsparcia:
a. Diagnoza i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji dla 120 Uczestników Projektu. IŚR powstaną w wyniku diagnozy i spotkań z doradcą zawodowym.
- Diagnoza (metoda Assessment Center).
ETAP I Ocena predyspozycji i kompetencji społeczno zawodowych osób z niepełnosprawnościami, określenie ogólnych kompetencji miękkich w tym komunikacyjnych, cech osobowości, zdolności uczenia się i nabywania umiejętności, weryfikacja motywacji do podjęcia zatrudnienia i uczestnictwa w życiu społecznym. Badanie przeprowadzi psycholog przy wykorzystaniu narzędzi i metod badawczych m.in.: testy, wywiad, obserwacje. Badanie -2 godz. sesje badań testowych w tym 1 godz. na wywiad pogłębiony.
ETAP II Diagnoza sprawności i wydolności fizycznej w odniesieniu do określonego typu pracy - zweryfikowanie, jaką pracę może wykonywać osoba z niepełnosprawnością, czy ograniczenia wynikające z niepełnosprawności, które utrudniają bądź wykluczają określony rodzaj aktywności zawodowej. Diagnostyka - zebranie podstawowych informacji o osobie z niepełnosprawnością, ustalenie przeciwwskazań do przeprowadzenia testów oraz docelowe przeprowadzenie testów funkcjonalnych, wysiłkowych oraz spirometrycznych (2h/os).
ETAP III Próby pracy - rozmaite techniki symulacyjne, które możliwie wiernie oddają realną sytuację pracy i przewidują efektywność na konkretnym stanowisku. Każda osoba z niepełnosprawnością będzie wykonywała 2 - 4 próby w zależności od możliwości fizycznych, predyspozycji oraz aspiracji zawodowych (2h/os).
- Spotkania z doradcą zawodowym.
Analizy posiadanych kwalifikacji zawodowych (wykształcenie, zawód, dodatkowe certyfikaty, szkolenia, uprawnienia), przebieg dotychczasowego doświadczenia zawodowego, aktualna sytuacja zawodowa osoby z niepełnosprawnością (samoocena zdolności do wykonywania pracy zawodowej, plany zawodowe lub dotyczące dalszego kształcenia), predyspozycje zawodowe. Zostanie zaplanowana wspólnie z uczestnikiem ścieżka rozwoju zawodowego, która obejmie działania ułatwiające powrót na rynek pracy.
b. Coaching zawodowy. Uczestnicy Projektu, według potrzeb, otrzymają wsparcie w formie indywidualnego coachingu, w celu poprawienia kompetencji społecznych oraz zwiększenia stopnia samodzielności. W projekcie zaplanowano indywidualne wsparcie każdej osoby z niepełnosprawnością przez coacha /trenera pracy przez cały czas uczestnictwa w projekcie (9 miesięcy). Zadanie będzie realizowane w dwóch cyklach, tj. 2 x 9 miesięcy dla dwóch 60-osobowych grup uczestników.
c. Przygotowanie i organizacja szkoleń i kursów zawodowych.
Szkolenia zawodowe planowane są dla grupy 60 uczestników, każde z nich zostanie wybrane na podstawie IŚR opracowanej pod kierunkiem coacha/trenera pracy i doradcy zawodowego. Efektem każdego szkolenia będzie nabycie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014- 2020.
d. Przygotowanie i organizacja staży zawodowych.
Staże zawodowe zaplanowano do 60 uczestników. Staż dla jednego uczestnika będzie trwał 3 miesiące po 7h dziennie. Rozpoczęcie stażu będzie poprzedzone badaniami i wydaniem stosownego zaświadczenia przez lekarza medycyny pracy, stwierdzającego zdolność do odbycia stażu. Czas trwania stażu powinien umożliwić zdobycie kompetencji i umiejętności zawodowych założonych w programie stażu. Odbycie stażu pozwoli nie tylko na zdobycie doświadczenia w pracy, ale również na rozwijanie zdolności społecznych niezbędnych do funkcjonowania w miejscu pracy. Przez cały czas trwania stażu uczestnicy będą mieli zapewnione indywidualne wsparcie doradcy zawodowego oraz coacha/trenera pracy. Miejsce wykonywania stażu będzie dostosowane do specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Część staży zostanie zorganizowana u Lidera oraz partnera Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”, pod warunkiem, że zakres stażu będzie zgodny z IŚR uczestników. Wsparcie w postaci staży realizowane w ramach projektu będzie zgodne z zaleceniem Rady z 10.03.14 r. w sprawie ram jakości staży oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży oraz będzie spełniało podstawowe wymogi zapewniające wysoki standard stażu.
e. Aktywizacja społeczna i poradnictwo psychologiczne.
Zadanie skierowane do 120 OZN przy czym 10 osób będzie mogło skorzystać z więcej niż jednej formy wsparcia. Celem działania będzie integracja, rozwój kompetencji psychospołecznych i życiowych, pomoc w uzyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia, motywowanie do rozwoju, praca z oporem przed zmianą.
- Indywidualne poradnictwo psychologiczne skierowanego do osób ze wskazaniem w IŚR (30 osób x śr. 4h/os) budujące motywacje do aktywności społecznej i zawodowej, pomoc w określaniu swoich atutów i barier, radzenie sobie ze stresem. Wsparcie udzielane będzie w zakresie adekwatnym do potrzeb średnio 4h/osobę.
- Warsztaty "Komunikacja interpersonalna oraz praca w zespole" (80 uczestników - 8 grup po 10 osób po 10 h/grupę) podnoszące kompetencje komunikacji interpersonalnej, umiejętności nazywania swoich potrzeb, umiejętności współpracy w zespole również pracowniczym, tak aby wspierać przyjęcie przez nich proaktywnych podstaw wobec napotykanych sytuacji problemowych.
W ramach wsparcia zostaną opracowane i nagrane na płycie DVD sylwetki 20 uczestników (VIDEO-CV). Będzie to nagranie krótkiego materiału filmowego ukazującego uczestnika i przedstawienie jego życiorysu, w tym wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w formie audiowizualnej.
§ 6.
Zasady rezygnacji i wykluczenia z udziału w Projekcie
1. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnik zobowiązuje się, w terminie do 2 dni kalendarzowych od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji, dostarczyć do Organizatora (Lidera) pisemną informację o tym fakcie (osobiście, faxem, e-mailem bądź za pośrednictwem poczty).
2. Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w Projekcie z powodu:
a. przekroczenia 20% nieobecności w określonych dla niego formach wsparcia,
b. rażącego naruszenia norm społecznych (w szczególności zakłócania przebiegu zajęć uniemożliwiającego prawidłowe ich przeprowadzenie oraz udziału w zajęciach w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających),
c. podania w Dokumentach rekrutacyjnych nieprawdziwych danych i informacji,
d. naruszenia zasad wynikających z niniejszego Regulaminu lub Umowy uczestnictwa.
3. Decyzję w zakresie wykluczenia Uczestnika z udziału w Projekcie podejmuje Organizator (Lider). W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnych od Uczestnika, może on zostać dopuszczony do kontynuacji uczestnictwa w Projekcie, pomimo przekroczenia 20% nieobecności. Za nadzwyczajne okoliczności przyjmuje się w szczególności chorobę Uczestnika, której charakter uniemożliwia osobiste stawiennictwo na zajęciach lub chorobę członka rodziny Uczestnika powodującą przekroczenie dopuszczalnej liczby nieobecności.
4. Uczestnik, który został wykluczony z Projektu z powodów określonych w ust. 2 lub zrezygnował z udziału w Projekcie, jest zobowiązany do zwrotu kosztów swojego uczestnictwa w Projekcie w wysokości nieprzekraczającej 11 593,00 zł, w terminie 14 dni po otrzymaniu pisemnego wezwania przesłanego listem poleconym na wskazany przez Uczestnika w umowie adres zamieszkania i na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora (Lidera).
5. Zwrot kosztów wyliczany jest indywidualnie dla Uczestnika i jest sumą:
a. całkowitego kosztu uczestnictwa w formach wsparcia, z których Uczestnik Projektu skorzystał w ramach Projektu od początku trwania Projektu do momentu rezygnacji lub wykluczenia,
b. oraz kosztu dodatkowych świadczeń otrzymanych przez Uczestnika do momentu rezygnacji lub wykluczenia.
6. Organizator (Lider) może odstąpić od żądania zwrotu kosztów uczestnictwa, o których mowa w ust. 4 i 5, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności spowodowanych wystąpieniem nadzwyczajnych i niezawinionych przez Uczestnika okoliczności losowych lub w przypadku istnienia listy rezerwowej - gdy jego miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej.
7. W przypadku, gdyby którekolwiek ze złożonych oświadczeń Uczestnika było nieprawdziwe, poniesie on pełną odpowiedzialność wynikającą z tego faktu, włącznie ze zwrotem środków, o którym mowa w ust. 4 i 5, gdyby Instytucja Pośrednicząca bądź inna instytucja kontrolująca uznała Uczestnika za niekwalifikowanego do uczestnictwa w Projekcie.
§ 7.
Prawa i obowiązki Uczestników Projektu
1. Uczestnik Projektu ma prawo do:
a. bezpłatnego udziału we wszystkich obowiązkowych formach wsparcia określonych dla niego w Indywidualnej Ścieżce Reintegracji,
b. otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych do zajęć,
c. wynagrodzenia za trzymiesięczny staż zawodowy (dotyczy osób uczestniczących w trzymiesięcznych stażach zawodowych) w wysokości nie większej niż minimalne wynagrodzenie,
d. otrzymania certyfikatu bądź zaświadczenia o uczestnictwie w danej formie wsparcia, w ramach Projektu.
2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
a. zapoznania się z postanowieniami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy” i bezwzględnego przestrzegania jego postanowień,
b. podpisania i przedłożenia w Punktach Przyjmowania Zgłoszeń wszystkich wymaganych oświadczeń i zaświadczeń, o których mowa w § 4 ust. 12,
c. zawarcia z Organizatorem (Liderem) Umowy uczestnictwa w Projekcie, określającej m.in. zaplanowane dla niego formy wsparcia w Projekcie,
d. aktywnego i regularnego uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia, stosowania się do zaleceń personelu Projektu,
e. obecności na przynajmniej 80% zaplanowanych dla niego zajęć. Uczestnik Projektu ma prawo do opuszczenia 20% zajęć,
f. każdorazowego potwierdzania swojego uczestnictwa w formach wsparcia poprzez złożenie podpisu na listach obecności. Organizator (Lider) dopuszcza usprawiedliwione nieobecności uczestnika Projektu spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie wymaga telefonicznego zawiadomienia lub złożenia pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą wymagane jest dostarczenie zwolnienia/zaświadczenia lekarskiego,
g. pisemnego usprawiedliwienia nieobecności powyżej progu 20%, o którym mowa w podpunkcie e, w terminie do 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia,
h. wypełniania ankiet ewaluacyjnych, testów sprawdzających i innych dokumentów zalecanych do wypełnienia, koniecznych do zdiagnozowania potencjału i potrzeb, stworzenia Indywidualnej Ścieżki Reintegracji oraz monitoringu postępów,
i. bieżącego informowania Organizatora (Lidera) o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w Projekcie,
j. natychmiastowego informowania Organizatora (Lidera) o zmianie jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych wpisanych w Formularzu zgłoszeniowym oraz o zmianie swojej sytuacji zawodowej, np. podjęcie zatrudnienia,
k. dostarczenia do 4 tygodni od zakończenia przez Uczestnika udziału w Projekcie:
- dokumentów potwierdzających aktywność na rynku pracy (zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu, oświadczenia Uczestnika o podjęciu aktywności zawodowej, itp.),
- dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia (kopie umów o pracę, umów cywilno-prawnych, zaświadczeń od pracodawcy, dokumenty potwierdzające założenie działalności gospodarczej),
- innych dokumentów wymaganych przez Organizatora (Lidera), potwierdzających postęp w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej i zmniejszenie dystansu do zatrudnienia,
l. dostarczenia do 3 miesięcy od zakończenia przez Uczestnika udziału w Projekcie (dotyczy osób, które podjęły zatrudnienie):
- kopii umowy o pracę na minimum 3 miesiące i w wymiarze minimum ½ etatu,
- kopii umowy cywilnoprawnej na minimum 3 miesiące (o wartości co najmniej trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia miesięcznego); w przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- kopii dokumentów potwierdzających podjęcie działalności gospodarczej (wydruku z CEiDG) oraz jej prowadzenie (potwierdzenie opłacania składek ZUS przez minimum 3 miesiące).
§ 8.
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017r.
2. Organizator (Lider) zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Projektu Organizatora (Lidera).
3. Organizator (Lider) nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wynikające w szczególności ze zmian Wytycznych Instytucji Zarządzającej i/lub Instytucji Pośredniczącej, warunków realizacji Projektu i innych dokumentów Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
4. Organizator (Lider) zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji Projektu w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie Projektu.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Organizator (Lider).
Załączniki:
1. Formularz Zgłoszeniowy dla osoby z niepełnosprawnością (załącznik 1).
2. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej dla osoby z niepełnosprawnością (załącznik 2).
3. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej dla członka rodziny osoby z niepełnosprawnością (załącznik 2a).
4. Oświadczenie o korzystaniu/niekorzystaniu z PO PŻ (załącznik 3).
5. Ankieta motywacyjna (załącznik 4).
6. Oświadczenie uczestnika Projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy” (załącznik 5).
7. Umowa uczestnictwa w Projekcie (załącznik 6).
8. Oświadczenia o statusie na rynku pracy (załącznik 7).
9. Zobowiązania do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności społeczno-zatrudnieniowej po zakończonym udziale w Projekcie (załącznik 8).

 

 

© 2024 - Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich
Projekt i wykonanie: Agencja Reklamowa NEXTDAY