Serdecznie zapraszamy na Mszę św, która rozpocznie doroczny Konwent ZPKM Za nami 60. Pielgrzymka Zakonu Maltańskiego do Lourdes. Zachęcamy do przesyłania zdjęć i świadectw. Trwa proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Fra Andrew Bertiego Święci i błogosławieni Zakonu Maltańskiego
strona główna »  Działalność » Dom Pomocy – Szyldak
Polecamy


W nas przyjdzie Słowo Boga / Kazanie św. Bernarda, opata

Wiemy, że potrójne jest przyjście Pana.  Trzecie jest pośrodku między dwoma pozostałymi.  Te są jawne, trzecie takie nie jest.  Za pierwszym swoim przyjściem Pan był widziany na ziemi i przebywał wśród ludzi, bo jak sam o tym mówi: ujrzeli i znienawidzili. więcej >>>

+++

Sługa Boży Fra' Andrew Bertie
Wielki Mistrz Zakonu Maltańskiego
1988 - 2008

Subskrypcja biuletynu
Od Prezydenta i Kapelanów
Blog konfratra z Paryża
TV Zakonu

Zakon Maltański w Polsce

Konwent ZPKM, 1992 

Maltański Koncert Charytatywny w Olsztynie - 2016


BLIŻEJ BOGA: Zakon Maltański w Gliwicach

więcej filmów >>>

Dom Pomocy – SzyldakA+A-A0

Dom Pomocy Społecznej w Szyldaku

14-106 Szyldak

ul. Gdańska 14

telefon: 89 647 65 65

email: szyldak@dps.pl

         danuta.cegielka@archaniolmichal.pl - Danuta Cegiełka

         andrzej.drozda@archaniolmichal.pl - Andrzej Drozda

www: http://www.archaniolmichal.pl/

Dyrektor: Robert Burdalski

Dom Pomocy Społecznej w Szyldaku koło Olsztyna to najmłodsze „dziecko” Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie „Pomoc Maltańska”. Dom powstał w 1991 r., Fundacja kieruje nim od 1-go stycznia 2009 r. Jest to miejsce stałego pobytu dla ok. 80 pacjentów. Osoby tam mieszkające cierpią na przewlekłe choroby układu nerwowego. Schorzeniem dominującym wśród mieszkańców jest schizofrenia. Dom jest ośrodkiem koedukacyjnym. Mieszkańcy domu zróżnicowani są pod względem wieku, zaawansowania choroby oraz czasu pobytu w placówce.

W ramach realizacji procesu rehabilitacji placówka oferuje swoim mieszkańcom różnorodne zajęcia aktywizujące, dostosowane do zainteresowań i możliwości psychofizycznych mieszkańców. Podstawową formą aktywizującą jest terapia zajęciowa, uzupełniana zajęciami z obszaru działalności kulturalnooświatowej oraz różnymi imprezami rekreacyjno-rozrywkowymi organizowanymi poza terenem domu. Ponadto placówka zapewnia kompetentną pomoc psychologiczną, opiekę pielęgniarską (24 h/dobę) opiekę medyczną i rehabilitacyjną (lekarz pierwszego kontaktu, lekarz psychiatra, fizjoterapeuta) jak również umożliwia praktykowanie religijne, zgodne z wyznaniem mieszkańców.

Dom „Michała Archanioła” zatrudnia 44 pracowników, w tym 28 osób to wykwalifikowany personel opiekuńczo-terapeutyczny. Na nich właśnie w głównej mierze spoczywa zadanie angażowania mieszkańców w różnorodne rodzaje działań, począwszy od motywowania chorego do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem higieny osobistej, aż po podejmowanie konkretnych, zaplanowanych działań w ramach zorganizowanych zajęć terapeutycznych. Wszyscy dbają o to, aby mieszkańcy Domu znaleźli swoje miejsce na ziemi i na nowo powrócili do życia.

Procedura przyjęcia

Dom Pomocy Społecznej „Michała Archanioła” w Szyldaku działa w oparciu o „umowę realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej” zawartą pomiędzy Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie- Pomoc Maltańska i Powiatem Ostródzkim oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008r., Nr 115, poz. 728 ze zm.),
 • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 217, poz. 1837),
 • Statutu Domu,
 • ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),
 • ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.).

Porady pracownika socjalnego

Miesięczny koszt pobytu Mieszkańca Domu Pomocy Społecznej „Michała Archanioła” w Szyldaku ustalany jest co roku i ogłaszany w Obwieszczeniu Starosty Ostródzkiego. W roku 2009 koszt ten wynosił – 2.671,60 zł.

Informacja o procedurze przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej „Michała Archanioła” w Szyldaku

1. Do Domu Pomocy Społecznej kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej (lub jej opiekuna prawnego), złożonego do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na jej miejsce stałego zamieszkania, lub ostatniego miejsca zameldowania.

2. W Ośrodku Pomocy Społecznej pracownik socjalny z danego rejonu udziela wszelkich informacji dotyczących przyjęcia osoby do domu pomocy społecznej i kompletuje potrzebne dokumenty (wywiad środowiskowy przeprowadzony w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej pobytem i stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania; zaświadczenia lekarskiego o potrzebie sprawowania całodobowej opieki nad osobą zainteresowaną pobytem w domu pomocy społecznej; opinii ośrodka pomocy społecznej dotyczącej stopnia sprawności osoby ubiegającej się o miejsce; decyzji emerytalno-rentowej lub przyznaniu zasiłku stałego; oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej, dochodu rodziny zobowiązanej do ponoszenia opłaty za pobyt).

3. Decyzję o skierowaniu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wydaje organ gminy właściwej dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o umieszczenie w Domu Pomocy.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt są:

 • mieszkaniec domu – nie więcej niż 70% swojego dochodu (emerytury, renty, zasiłku)
 • małżonek, rodzina (gdy takowa jest – dzieci, wnuki) – wg umowy zawartej pomiędzy rodziną a ośrodkiem pomocy społecznej ale tylko wtedy jeżeli:
 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej jej dochód jest wyższy niż 250 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% tego kryterium.
 • w przypadku osoby zamieszkałej w rodzinie posiadany dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym, ze kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (lub rodzina wyraża zgodę na dobrowolną alimentację w dowolnej wysokości na rzecz osoby zainteresowanej pobytem w domu pomocy społecznej)
 • gmina z której osoba została skierowana – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w Domu Pomocy Społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i rodzinę.

Od decyzji negatywnych wydanych przez organ gminy przysługuje prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

4. Decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a w razie braku wolnych miejsc powiadamia osobę ubiegającą lub jej rodzinę o wpisaniu na listę oczekujących oraz podaje przewidywany termin oczekiwania.

5. Osoba oczekująca otrzymuje informacje o terminie przyjęcia, o zasadach pobytu i sposobie funkcjonowania Domu, jest zapoznana z regulaminem i procedurami; z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie otrzymuje decyzje o umieszczeniu natomiast z Ośrodka Pomocy Społecznej uaktualniona decyzje o odpłatności za pobyt.

Dokumenty wymagane przy przyjęciu do DPS „Michała Archanioła” dla osób przewlekle chorych psychicznie:

 • wywiad środowiskowy
 • decyzja kierująca wydana przez Ośrodek Pomocy Społecznej
 • decyzja o ponoszeniu odpłatności za pobyt w DPS
 • decyzja o umieszczeniu wydana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół d.s.Orzekania o Niepełnosprawności lub wydane przez Komisję Lekarską d.s. Inwalidztwa i Zatrudnienia
 • ostatnia decyzja ZUS, KRUS lub decyzja o przyznaniu zasilku stałego wystawiona przez Ośrodek Pomocy Społecznej
 • opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS
 • zgoda na umieszczenie w DPS
 • zgoda na ponoszenie odpłatności
 • zaświadczenie lekarskie- nowy dowód osobisty
 • książeczka wojskowa (dotyczy mężczyzn poniżej 50 r.ż.)
 • wypisy z leczenia szpitalnego

W przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie dodatkowo:

 • postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu
 • postanowienie sądu o umieszczenie w DPS

Bliższych informacji udzielą państwu pracownicy socjalni Domu Pomocy Społecznej „Michała Archanioła” w Szyldaku.© 2024 - Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich
Projekt i wykonanie: Agencja Reklamowa NEXTDAY