Serdecznie zapraszamy na Mszę św, która rozpocznie doroczny Konwent ZPKM Za nami 60. Pielgrzymka Zakonu Maltańskiego do Lourdes. Zachęcamy do przesyłania zdjęć i świadectw. Trwa proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Fra Andrew Bertiego Święci i błogosławieni Zakonu Maltańskiego
strona główna »  O Zakonie » Ważne dokumenty » statut Maltańskiej Służby Medycznej
Polecamy


W nas przyjdzie Słowo Boga / Kazanie św. Bernarda, opata

Wiemy, że potrójne jest przyjście Pana.  Trzecie jest pośrodku między dwoma pozostałymi.  Te są jawne, trzecie takie nie jest.  Za pierwszym swoim przyjściem Pan był widziany na ziemi i przebywał wśród ludzi, bo jak sam o tym mówi: ujrzeli i znienawidzili. więcej >>>

+++

Sługa Boży Fra' Andrew Bertie
Wielki Mistrz Zakonu Maltańskiego
1988 - 2008

Subskrypcja biuletynu
Od Prezydenta i Kapelanów
Blog konfratra z Paryża
TV Zakonu

Zakon Maltański w Polsce

Konwent ZPKM, 1992 

Maltański Koncert Charytatywny w Olsztynie - 2016


BLIŻEJ BOGA: Zakon Maltański w Gliwicach

więcej filmów >>>

statut Maltańskiej Służby MedycznejA+A-A0

 STATUT

 FUNDACJI ZWIĄZKU POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH

MALTAŃSKA SŁUŻBA MEDYCZNA –  POMOC MALTAŃSKA
 
 
Rozdział  I

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 § 1.

 1. Fundacja nosi nazwę: Fundacja Związku Polskich Kawalerów Maltańskich Maltańska Służba Medyczna – Pomoc Maltańska.
 2. Fundacja może używać nazwy skróconej: Maltańska Służba Medyczna
 3. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, oraz niniejszego statutu.
 4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego ( załącznik nr 1 )

 

 § 2.

 1. Fundacja posiada osobowość prawną i działa poprzez ustanowione w statucie organy.
 2. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona i chroniona.
 3. Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

 

 § 3.

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.
 2. Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie , placówki i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej , a w przypadku działania poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej – Fundacja może tworzyć przedstawicielstwa.
 3. Fundacja może łączyć się z innymi Fundacjami.

 

 § 4.

 1. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
 2. Fundator może modyfikować cele Fundacji w trakcie jej trwania

 

   § 5.

  Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia .  
 

                                                              Rozdział II

 CELE, ZASADY, FORMY l ZAKRES DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

 

 § 6.

Celem działalności Fundacji jest: 

 1. działalność charytatywno - opiekuńcza,
 2. promocja zdrowia,
 3. działalność edukacyjna w zakresie promocji zdrowia,
 4. kształtowanie osobowości  młodzieży w duchu wiary chrześcijańskiej  i miłości bliźniego,
 5. budzenie w społeczeństwie postaw wrażliwości na ludzką niedolę,                
 6. wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych,
 7. ratownictwo medyczne i pomoc ofiarom wypadków i katastrof, zwłaszcza komunikacyjnych
 8. wspieranie działalności Związku Polskich Kawalerów Maltańskich

 

§ 7

Realizując swoje cele Fundacja: 

 1. zabezpieczenie medyczne zgromadzeń,
 2. organizowanie służby  medycznej i kursów pierwszej pomocy przed medycznej,
 3. otaczanie opieką ludzi potrzebujących, chorych i niepełnosprawnych,
 4. działalność wychowawczą wśród młodzieży w szczególności poprzez Maltański Korpus Kadetów,
 5. powoływanie ośrodków szkoleniowych, doradczych i placówek opieki i ratownictwa,
 6. inicjowanie oraz opiniowanie rozwiązań formalno-prawnych mających na celu pomoc potrzebującym

g. udzielanie pomocy ofiarom wypadków i katastrof, w tym komunikacyjnych

h. prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej,

i .wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej oraz ich współpracy międzynarodowej,

j . opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjno-prawnych dla osób indywidualnych,

k . organizowanie koloni letnich i innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży

l .wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych,

ł wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Fundacji ,

m .współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami  masowego przekazu,

 1. udzielanie wsparcia inicjatywom i organizacjom pozarządowym,
 2. troskę o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji związanych z działalnością medyczną             
   

 Rozdział  III

 MAJĄTEK FUNDACJI

 

 § 8.

 1. Majątek Fundacji tworzą:
  1. przekazana przez Fundatora kwota10 000 złotych, z tego 5 000 złotych przeznaczonych na działalność gospodarczą;
  2. środki finansowe i rzeczowe pochodzące z:
   1. darowizn, zapisów i spadków;
   2. dochodów z mienia Fundacji;
   3. dochodów z mienia oddanego Fundacji w używanie;
   4. odsetek od lokat kapitałowych;
   5. zbiórek publicznych i innych przewidzianych prawem źródeł;
   6. dochodów z działalności gospodarczej.
 2. Zgodnie z obowiązującym prawem Fundacja może ubiegać się o dotacje z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a także o subwencje z innych źródeł dla realizacji celów statutowych.

 

 § 9.

 1. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację jej celów statutowych oraz na pokrycie kosztów jej funkcjonowania.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo odrzuca spadek.  
   

 Rozdział  IV

 FUNDATOR I ORGANY FUNDACJI

 § 10.

Organami Fundacji są: Rada Fundacji, która jest organem kontrolnym i nadzorującym i Zarząd Fundacji, który jest organem uprawnionym do reprezentacji fundacji.

 

 § 11.

Fundator, którym jest Związek Polskich Kawalerów Maltańskich, ma wyłączną kompetencję w zakresie:

 1. zmiany statutu i celów działania Fundacji;
 2. powoływania i odwoływania członków Rady Fundacji.

 

 § 12.

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, składa się z pięciu członków w tym co najmniej trzech powinno być członkami Związku Polskich Kawalerów Maltańskich . Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza Rady.
 2. Kadencja Rady trwa 5 lat.
 3. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą upływu kadencji, odwołania, złożenia rezygnacji lub śmierci.
 4. W wypadku ustania członkostwa w Radzie w trakcie trwania kadencji Rady, Fundator uzupełnia jej skład powołując nowego członka na okres do końca trwania kadencji.
 5. Członkami Rady nie mogą być osoby wchodzące w skład Zarządu, ani też osoby  pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia lub zawarcia umowy cywilnoprawnej o wykonywanie zadań na rzecz Fundacji.
 6. Członkowie Rady Fundacji pełnią swe funkcje społecznie.

 

 § 13.

 1. Do zakresu działania Rady należy:
  1. powoływanie i odwoływanie  Zarządu ;
  2. nadzorowanie i kontrolowanie działalności Zarządu;
  3. dokonywanie rocznych ocen pracy członków Zarządu za kolejne lata kalendarzowe;
  4. kontrola prawidłowości finansów Fundacji;
  5. rozpatrywanie oraz zatwierdzanie przygotowanych przez Zarząd rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji i Zarządu w poszczególnych latach;
  6. podejmowanie decyzji w sprawach, które na mocy niniejszego statutu należą do kompetencji Rady;
  7. inspirowanie oraz zgłaszanie Zarządowi nowych działań w ramach celów statutowych;
  8. podejmowanie decyzji w przedmiocie likwidacji Fundacji;
  9. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;
  10. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.
  11. zatwierdzanie budżetu Fundacji
 2. Realizując swoje zadania Rada może badać wszystkie dokumenty Fundacji oraz żądać od Zarządu wyjaśnień. Rada może też zlecać wykonanie specjalistycznych czynności przez biegłych rewidentów lub inne wyspecjalizowane podmioty. Zarząd zapewnia środki na pokrycie kosztów takich czynności oraz zawarcie związanych z tym umów.

 

 § 14.

 1. Posiedzenia Rady odbywają się odpowiednio do potrzeb, przynajmniej 4 razy w roku, z tym że posiedzenie Rady w sprawie dokonania rocznej oceny pracy Zarządu oraz rozpatrzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdań z działalności Fundacji i Zarządu odbywa się w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego.
 2. Z posiedzeń Rady sporządzane są protokoły podpisywane przez przewodniczącego i sekretarza Rady. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz ewentualne inne załączniki.
 3. Posiedzenia Rady zwołuje z odpowiednim wyprzedzeniem Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, określając w zawiadomieniu szczegółowy porządek obrad.
 4. Decyzje Rady zapadają w drodze uchwał podejmowanych na posiedzeniach Rady.
 5. W głosowaniu nad uchwałami każdy członek Rady posiada jeden głos.
 6. O uchwale, która została podjęta z udziałem głosów zebranych indywidualnie, każdy członek Rady powinien zostać powiadomiony.
 7. Uchwała zostaje podjęta, jeżeli zagłosowała za nią zwykła większość członków Rady.
 8. Na posiedzeniach Rada może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad bez względu na ilość uczestników, pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków Rady w trybie określonym w ust. 3 i otrzymania zwrotnego potwierdzenia odbioru zawiadomienia.
 9. Głosowanie w sprawie uchwał Rady jest jawne.
 10. W sprawach dotyczących wyboru członków Zarządu oraz wniosków o odwołanie członków Zarządu, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, ustaleniu wysokości ich wynagrodzenia, jak również w innych sprawach personalnych głosowanie jest tajne.
 11. W głosowaniach przy podejmowaniu uchwał członkowie Rady mogą głosować wyłącznie za bądź przeciw podjęciu danej uchwały.

 

 § 15.

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, jest trzyosobowy . Na czele Zarządu stoi Prezes . Zarząd powoływany jest przez Radę Fundacji
 2. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
 3. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą upływu kadencji, odwołania, złożenia rezygnacji lub śmierci.

 

 § 16.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone dla Rady lub Fundatora.
 3. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu.
 4. Po zakończeniu każdego kolejnego roku kalendarzowego działalności, Zarząd przygotowuje sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Fundacji i Zarządu w danym roku, i przedkłada je Radzie w terminie do dnia 30 maja roku następnego.

 

 § 17.

 1. Dla realizacji zadań Fundacji Zarząd może utworzyć biuro, a za zgodą Rady także oddziały, filie, placówki oraz – w przypadku działania poza granicą Rzeczpospolitej Polskiej – przedstawicielstwa.
 2. Regulamin wewnętrzny, strukturę organizacyjną i zasady wynagradzania pracowników Fundacji zatwierdza Rada na wniosek Zarządu.

 
 

Rozdział  V

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 

 § 18.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

PKD 86.90.E    Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 86.90.B     Działalność pogotowia ratunkowego

PKD 87.30.Z     Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

PKD 88.10.Z     Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

PKD 58.11.Z   Wydawanie książek

PKD 58.13.Z     Wydawanie gazet

PKD 58.14.Z    Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

PKD 58.19.Z     Pozostała działalność wydawnicza

PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane


 

§ 19.

Zyski z działalności gospodarczej przeznaczane mogą być tylko na realizację  celów statutowych Fundacji. 
 

Rozdział  VI

LIKWIDACJA, ŁĄCZENIE ORAZ ZMIANA STATUTU

 

 

 

§ 20.

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją za zgodą Rady wyrażoną w formie uchwały zatwierdzonej przez Fundatora.
 2. W wyniku połączenia Fundacji z inną fundacją powstaje nowa fundacja, która wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki Fundacji oraz przejmuje wszelkie aktywa i pasywa Fundacji.

 

§ 21.

Zmiana statutu Fundacji może być dokonana przez Fundatora po konsultacji z Radą Fundacji. 

 

§ 22.

 1. Fundacja podlega likwidacji w przypadku:
  1. osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona;
  1. braku środków finansowych i majątku pozwalającego na prowadzenie przez Fundację działalności statutowej.
 1. O rozpoczęciu likwidacji i ustanowieniu likwidatora postanawia Rada w drodze uchwały.
 1. Przekazanie składników majątkowych pozostałych po likwidacji Fundacji następuje na rzecz Związku Polskich Kawalerów Maltańskich

 

§ 23.

Do spraw nie uregulowanych w statucie stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U- Nr 46, poz. 203 z 1991 r. z późniejszymi zmianami

© 2024 - Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich
Projekt i wykonanie: Agencja Reklamowa NEXTDAY