Serdecznie zapraszamy na Mszę św, która rozpocznie doroczny Konwent ZPKM Za nami 60. Pielgrzymka Zakonu Maltańskiego do Lourdes. Zachęcamy do przesyłania zdjęć i świadectw. Trwa proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Fra Andrew Bertiego Święci i błogosławieni Zakonu Maltańskiego
strona główna »  O Zakonie » Ważne dokumenty » statut Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie
Polecamy


W nas przyjdzie Słowo Boga / Kazanie św. Bernarda, opata

Wiemy, że potrójne jest przyjście Pana.  Trzecie jest pośrodku między dwoma pozostałymi.  Te są jawne, trzecie takie nie jest.  Za pierwszym swoim przyjściem Pan był widziany na ziemi i przebywał wśród ludzi, bo jak sam o tym mówi: ujrzeli i znienawidzili. więcej >>>

+++

Sługa Boży Fra' Andrew Bertie
Wielki Mistrz Zakonu Maltańskiego
1988 - 2008

Subskrypcja biuletynu
Od Prezydenta i Kapelanów
Blog konfratra z Paryża
TV Zakonu

Zakon Maltański w Polsce

Konwent ZPKM, 1992 

Maltański Koncert Charytatywny w Olsztynie - 2016


BLIŻEJ BOGA: Zakon Maltański w Gliwicach

więcej filmów >>>

statut Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w WarszawieA+A-A0

STATUT FUNDACJI

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska" zwana dalej „Fundacją", ustanowiona została przez stowarzyszenie Związek Polskich Kawalerów Maltańskich Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników Świętego Jana Jerozolimskiego zwanego Rodyjskim i Maltańskim z siedzibą w Krakowie, nr KRS 139856 - w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS - zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 13 lutego 2003 roku sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, Rynek Główny 30, przed Notariuszem Beatą Olszą (Repertorium A nr 1288/2003) zmienionym następnie aktem notarialnym z dnia 18 lipca 2003 roku sporządzonym w tej kancelarii notarialnej, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

 

§ 2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 4. W celu wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe zakłady, oddziały i biura.

 

§ 3

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 4

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia.

 

§ 5

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.Rozdział II. Cele i Zadania Działania Fundacji

§ 6

 1. Celem Fundacji jest:Działalność określona w ust. 1 jest działalnością statutową Fundacji, prowadzoną jako działalność nieodpłatna.
  • prowadzenie działalności na rzecz ratowania życia, zdrowia oraz ochrony mienia ludzkiego,
  • podnoszenie umiejętności w działaniach ratowniczych oraz innych zmierzających do ochrony życia, zdrowia i mienia,
  • rozwijanie umiejętności pracy w zespole i współdziałania dla ratowania życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia,
  • podnoszenie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie opieki medycznej oraz ratownictwa przedmedycznego,
  • działanie na rzecz poprawienia bezpieczeństwa publicznego,
  • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • działanie na rzecz osób i grup osób szczególnie potrzebujących, wykluczonych społecznie i marginalizowanych,
  • prowadzenie dzieł maltańskich,
  • organizowanie wypoczynku, działalność lecznicza i rehabilitacyjna,
  • działalność kulturalna,
  • działalność szkoleniowa,
  • działalność wydawnicza,
  • działanie w zakresie pomocy społecznej
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych.

 

§ 7

Cel Fundacji realizowany jest poprzez:

 • wspieranie działalności osób oraz jednostek zajmujących się ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia,
 • sprawowanie opieki medycznej,
 • prowadzenie własnych ośrodków szpitalnych, ratowniczych, opieki medycznej i szkoleniowych,
 • wspieranie działalności ośrodków szpitalnych, ratowniczych, opieki medycznej i szkoleniowych,
 • współdziałanie z profesjonalnymi służbami ratowniczymi oraz innymi służbami porządku publicznego,
 • współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz organizacjami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi, także zagranicznymi i międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celami Fundacji,
 • prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie celów Fundacji,
 • szkolenie osób niepełnosprawnych adekwatnie do ich możliwości psychomotorycznych,
 • prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej w zakresie celów Fundacji,
 • udzielanie finansowego i organizacyjnego wsparcia osobom i jednostkom realizującym cele Fundacji,
 • inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć na rzecz ratowania życia i zdrowia ludzkiego oraz ochrony mienia,
 • promocję i reklamę działań związanych z celami Fundacji,
 • popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu,
 • wspieranie wszystkich przedsięwzięć realizowanych przez Fundatora.

 

§ 8

Fundacja może uzyskać członkostwo w organizacjach międzynarodowych, jeżeli taką możliwość przewidują statuty lub akty założycielskie tych organizacji oraz umowy międzynarodowe.Rozdział III. Majątek i Dochody Fundacji

§ 9

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski oraz majątek nabyty z dochodów określonych w § 10.
 2. Majątek początkowy Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), przyznany w przez Fundatora zgodnie z oświadczeniem o powołaniu Fundacji.
 3. Z Funduszu Założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona jest kwota w wysokości: 3.000zł (słownie: trzy tysiące złotych).

 

§ 10

Dochodami Fundacji są:

 • darowizny, spadki i zapisy otrzymane zarówno z kraju jak i zagranicy,
 • dotacje i subwencje,
 • dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
 • odsetki bankowe oraz inne zyski kapitałowe (włączając dochody z uczestnictwa w funduszach powierniczych, dochody z obligacji, bonów skarbowych itp.),
 • dochody ze zbiórek publicznych,
 • dochody z prowadzonej działalności gospodarczej.

 

§ 11

 1. Cały dochód Fundacji służy wyłącznie realizacji celów statutowych, należących do sfery zadań publicznych w rozumieniu przepisów regulujących działalność pożytku publicznego.
 2. Zabrania się:
  • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi",
  • przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników albo ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  • wykorzystywania majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
  • zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

§ 12

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia bezspornym jest, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. Przyjęcie spadku może nastąpić tylko z dobrodziejstwem inwentarza.

 

§ 13

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych przepisami prawa.
 2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.
 3. Zakłady i oddziały Fundacji sporządzają sprawozdania finansowe, stanowiące załącznik do sprawozdania finansowego Fundacji.Rozdział IV. Organy Fundacji

§ 14

 1. Organami Fundacji są:Nie można łączyć funkcji w poszczególnych organach Fundacji.
  • Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
  • Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.Rada Fundacji

 

§ 15

 1. Radę Fundacji stanowi każdoczesny Zarząd Fundatora - Związku Polskich Kawalerów Maltańskich Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników Św. Jana Jerozolimskiego zwanego Rodyjskim i Maltańskim.
 2. Przewodniczącym Rady Fundacji jest każdoczesny Prezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników Św. Jana Jerozolimskiego zwanego Rodyjskim i Maltańskim.
 3. Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku:
  • śmierci członka,
  • złożenia rezygnacji z członkostwa,
  • odwołania przez Fundatora.

 

§ 16

Członkowie Rady Fundacji:

 • >nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 • nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
 • mogą otrzymywać z tego tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w przepisach dotyczących organizacji pożytku publicznego,
 • pełnią swoje funkcje społecznie.

 

§ 17

Do kompetencji Rady Fundacji, oprócz innych spraw zastrzeżonych pozostałymi postanowieniami Statutu, należy:

 • dokonywanie oceny działalności Zarządu Fundacji,
 • wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd i Fundatora,
 • zmiany celu Fundacji i jej Statutu,
 • propagowanie celów dla których Fundacja została ustanowiona,
 • wytyczanie kierunków działania Fundacji,
 • zatwierdzanie programów działania Fundacji,
 • powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Fundacji,
 • ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 • dokonywanie bieżących i rocznych kontroli działalności Zarządu Fundacji, w szczególności prowadzonej działalności gospodarczej i gospodarki finansowej,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i udzielanie mu absolutorium,
 • nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji.

 

§ 18

 1. Rada działa zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz uchwalonego przez siebie regulaminu.
 2. Posiedzenia Rady powinny być zwołane co najmniej dwa razy do roku i w każdym półroczu kalendarzowym.
 3. Powiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, bądź na wniosek co najmniej połowy członków Rady. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku.
 4. Posiedzeniom Rady Fundacji przewodniczy jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności upoważniony przez niego członek Rady lub w braku takiego - członek wybrany przez Radę.
 5. Rada Fundacji prezentuje swoje stanowisko w formie uchwał, zapadających zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków, chyba, że postanowienia niniejszego Statutu przewidują inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
 6. Do wiążącego podjęcia uchwał w przedmiocie zmiany celu i zasad działania Fundacji oraz likwidacji Fundacji konieczna jest większość 2/3 głosów.
 7. Uchwały Rady mogą zostać podjęte poza posiedzeniami, za zgodą większości Rady w drodze głosowania pisemnego.

 

§ 19

 1. Na zaproszenie Rady Fundacji w jej posiedzeniach może uczestniczyć Prezes Fundacji lub wyznaczony członek lub przedstawiciel Zarządu.
 2. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celem Fundacji.Zarząd Fundacji

 

§ 20

 1. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 członków. Na czele Zarządu stoją Prezes i Wiceprezes kierujący jego pracami, powoływani przez Radę Fundacji.
 3. Zarząd powoływany jest na kadencję 5 letnią.
 4. Zarząd Fundacji może powołać pełnomocnika Zarządu.

 

§ 21

 1. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:Rada może odwołać członka Zarządu w każdym czasie.
  • śmierci członka,
  • zrzeczenia się członkostwa,
  • odwołania przez Radę.
 2. Odwołanie członka Zarządu następuje z chwilą podjęcia uchwały przez Radę, przy czym o ile uchwała nie stanowi inaczej, odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę albo innej umowy, na podstawie której odwołany członek Zarządu wykonywał czynności członka Zarządu Fundacji, jeżeli taka umowa była zawarta.

 

§ 22

 1. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone w niniejszym Statucie do kompetencji Rady Fundacji, a w szczególności Zarząd:
  • organizuje i prowadzi działalność Fundacji zgodnie z jej statutem i obowiązującymi przepisami oraz odpowiada za realizację jej celów,
  • reprezentuje Fundację na zewnątrz,
  • sprawuje zarząd majątkiem Fundacji łącznie z przyjmowaniem spadków, darowizn i zapisów,
  • tworzy i likwiduje przedstawicielstwa, oddziały, biura, zakłady i inne jednostki organizacyjne Fundacji,
  • sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
  • sporządza projekty programów działania Fundacji,
  • prowadzi politykę kadrową, w tym określa wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia.
 2. Następujące czynności Zarządu wymagają zgody Rady wyrażonej w formie uchwały:
  • nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości,
  • nabywanie i zbywanie ograniczonych praw rzeczowych,
  • zawieranie umów zobowiązaniowych, których wartość przewyższa kwotę: 50.000zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
  • wszelkie decyzje finansowe o wymiarze przekraczającym kwotę: 50.000zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
  • zaciąganie kredytów i pożyczek,
  • udzielanie poręczeń majątkowych.

 

§ 23

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, jednakże w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. W posiedzeniach Zarządu ma prawo uczestniczyć członek Rady.

 

§ 24

Zarząd działa zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz regulaminu uchwalonego przez Radę.

 

§ 25

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest łączne współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.Rozdział V. Działalność gospodarcza Fundacji

§ 26

Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, może być:

 • wydawanie książek (58.11.Z),
 • wydawanie gazet (58.13.Z),
 • wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
 • pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
 • sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z),
 • sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z),
 • pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),
 • wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (77.29.Z),
 • technika (85.32.A),
 • zasadnicze szkoły zawodowe (85.32.B),
 • pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z),
 • pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z),
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
 • działalność szpitali (86.10.Z),
 • pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (87.20.Z),
 • praktyka lekarska ogólna (86.21.Z),
 • praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z),
 • działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A),
 • działalność pogotowia ratunkowego (86.90.B),
 • praktyka pielęgniarek i położnych (86.90.C),
 • pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (87.10.Z),
 • działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),
 • pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (87.90.Z),
 • pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (87.20.Z),
 • pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (87.30.Z),
 • pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (87.90.Z),
 • pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (88.10.Z),
 • pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z),
 • działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z),
 • działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z),
 • działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.12.Z),
 • działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z),
 • działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z),
 • nadawanie programów radiofonicznych (60.10.Z),
 • nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (60.20.Z),
 • działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z),
 • działalność bibliotek (91.01.A),
 • pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z),
 • działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z),
 • działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z),
 • działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z),
 • pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z),
 • pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A),
 • pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B),
 • pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych - Internet (78.12.C),
 • pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D).

 

§ 27

 1. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona w formie organizacyjnie wyodrębnionej - przez zakłady i inne jednostki organizacyjne, zwane dalej „zakładami".
 2. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

 

§ 28

Działalnością gospodarczą Fundacji kieruje Zarząd zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie uchwalonym przez Radę.Rozdział VI. Połączenie z Inną Fundacją

§ 29

Fundacja może zostać połączona z inną fundacją lub fundacjami zgodnie z warunkami zaaprobowanymi przez Radę.Rozdział VII. Likwidacja Fundacji

§ 30

 1. Likwidacja Fundacji następuje zgodnie z uchwała i warunkami ustalonymi przez Radę.
 2. Likwidacja Fundacji jest prowadzona pod nazwą Fundacji z dodatkiem „w likwidacji".

 

§ 31

 1. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji. Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Radę Fundacji.
 2. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu.
 3. Likwidator może zatrudniać osoby przygotowujące i przeprowadzające czynności likwidacyjne.

 

§ 32

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany Związkowi Polskich Kawalerów Maltańskich Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników Św. Jana Jerozolimskiego zwanego Rodyjskim i Maltańskim (Fundatorowi) na cele takie same lub tożsame z celami Fundacji.Rozdział VIII. Zmiana Statutu i Zmiana Celów Fundacji

§ 33

Zmiana Statutu bądź celów Fundacji wymaga uchwały Rady.

© 2024 - Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich
Projekt i wykonanie: Agencja Reklamowa NEXTDAY