Serdecznie zapraszamy na Mszę św, która rozpocznie doroczny Konwent ZPKM Za nami 60. Pielgrzymka Zakonu Maltańskiego do Lourdes. Zachęcamy do przesyłania zdjęć i świadectw. Trwa proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Fra Andrew Bertiego Święci i błogosławieni Zakonu Maltańskiego
strona główna »  Działalność » Szpital Barczewo » Regulamin dla odwiedzających
Polecamy


W nas przyjdzie Słowo Boga / Kazanie św. Bernarda, opata

Wiemy, że potrójne jest przyjście Pana.  Trzecie jest pośrodku między dwoma pozostałymi.  Te są jawne, trzecie takie nie jest.  Za pierwszym swoim przyjściem Pan był widziany na ziemi i przebywał wśród ludzi, bo jak sam o tym mówi: ujrzeli i znienawidzili. więcej >>>

+++

Sługa Boży Fra' Andrew Bertie
Wielki Mistrz Zakonu Maltańskiego
1988 - 2008

Subskrypcja biuletynu
Od Prezydenta i Kapelanów
Blog konfratra z Paryża
TV Zakonu

Zakon Maltański w Polsce

Konwent ZPKM, 1992 

Maltański Koncert Charytatywny w Olsztynie - 2016


BLIŻEJ BOGA: Zakon Maltański w Gliwicach

więcej filmów >>>

Regulamin dla odwiedzającychA+A-A0

I Zasady odwiedzin

1.        Odwiedziny u pacjentów przebywających w zakładzie mogą odbywać się codziennie w wyznaczonych godzinach tj. od 1200 do 1800, przy czym, nie mogą one zakłócać procesu pielęgnacyjno – opiekuńczego i rehabilitacyjnego.

2.        Każdy odwiedzający ma obowiązek zgłosić się do pielęgniarki dyżurnej w momencie wejścia na teren zakładu.

3.        U jednego chorego jednoczasowo mogą przebywać max. 2 osoby, a u chorych podłączonych do respiratora – 1 osoba.

4.        W salach, gdzie przebywają chorzy sztucznie wentylowani oraz chorzy w stanie wegetatywnym, obowiązują zaostrzone zasady reżimu sanitarnego.

5.        W przypadku zagrożenia epidemiologicznego Dyrektor lub lekarz może ograniczyć prawo pacjenta do kontaktu osobistego z osobami z zewnątrz, stąd wizyty osób odwiedzających mogą być czasowo ograniczone lub wstrzymane.

6.        Na terenie zakładu obowiązuje zakaz przebywania osób w stanie nietrzeźwym, dzieci do lat 7, a osoby niepełnoletnie mogą przebywać w zakładzie tylko pod opieką osoby dorosłej.

7.        Personel zakładu ma prawo nakazać opuszczenie placówki osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu bądź odurzonych narkotykami albo naruszającym w sposób rażący zasady odwiedzin.

8.        Osoby odwiedzające pacjentów, które notorycznie nie stosują się do postanowień Regulaminu albo do wskazówek personelu zakładu mogą być pozbawione prawa odwiedzin chorych.

9.        Osoby odwiedzające pacjentów zakładu powinny być zdrowe – bez objawów infekcyjnych, np. gorączka, katar, kaszel, biegunka itp.

 

 

II. Prawa osób odwiedzających

 

1.        Odwiedzający, upoważniony przez chorego, ma prawo do uzyskania informacji o stanie jego zdrowia.

2.        Informacji o stanie zdrowia i leczeniu pacjentów udziela tylko główny lekarz zakładu w godzinach ustalonych i podanych do wiadomości ogólnej na tablicy ogłoszeń.

3.        Powyższe informacje są udzielane jednej osobie upoważnionej przez pacjenta.

4.        Nie udziela się żadnych informacji na temat pacjentów zakładu przez telefon.

5.        Osoby odwiedzające mają prawo uczestnictwa razem z pacjentami w Mszy Św. odbywającej się na terenie zakładu.

6.        Osoby odwiedzające mają prawo udziału w spotkaniach edukacyjnych organizowanych dla rodzin pacjentów zgodnie z harmonogramem podanym do wiadomości ogólnej na tablicy ogłoszeń.

7.        Członkowie rodziny oraz inne osoby odwiedzające mają prawo korzystania ze świadczeń psychologa zatrudnionego w zakładzie.

 

III. Obowiązki osób odwiedzających

1. Osoby odwiedzające są zobowiązane:

§      przestrzegać Regulaminu i ustalonego w zakładzie porządku

§      przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego

§      podporządkować się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu zakładu

§      nie zakłócać swoim zachowaniem spokoju innym pacjentom, ani też porządku zakładu

§      włożyć odzież ochronną w trakcie odwiedzin na sali z respiratorami

§      kulturalnie, godnie i życzliwie odnosić się do wszystkich pacjentów i pracowników zakładu

§      zachować czystość i porządek w pomieszczeniach, w których przebywają

§      opuszczać salę chorych na czas wykonania czynności pielęgnacyjnych lub ćwiczeń rehabilitacyjnych

2. Osoby odwiedzające obowiązuje zakaz:

§        przynoszenia chorym pożywienia w postaci zup, soków, jogurtów, owoców bez uzgodnienia z personelem zakładu

§      dostarczania pacjentowi artykułów, które zostały zabronione przez lekarza

§      podawania leków pacjentom zakładu oraz stosowania maści, kremów leczniczych bez uzgodnienia z personelem zakładu

§      samodzielnego korzystania z urządzeń rehabilitacyjnych w godzinach popołudniowych pod nieobecność rehabilitantów

§      wnoszenia i spożywania na terenie zakładu napojów alkoholowych

§      palenia wyrobów tytoniowych

§      wprowadzania zwierząt do budynku zakładu

§      siadania na łóżkach chorych

§      spożywania posiłków na salach chorych

3.        Podawanie chorym napojów i własnych posiłków dozwolonych przez lekarza należy uzgodnić każdorazowo z pielęgniarką dyżurną.

4.        Na zabranie chorego na spacer poza teren zakładu osoby odwiedzające powinny uzyskać zezwolenie od lekarza lub dyżurującej pielęgniarki.

 

IV. Informacje dodatkowe

 

1.        Rodzina pacjenta jest zobowiązana do stałego zabezpieczenia u chorego:

§      mydła w płynie

§      szamponu do włosów

§      balsamu do ciała

§      dużych chusteczek nawilżających

§      ręczników papierowych lub chusteczek higienicznych

§      przyborów do mycia zębów / protez zębowych

§      przyborów do golenia i czesania

§      min. 2 myjek frotte

§      min. 2 dużych ręczników frotte

§      bawełnianych rozpinanych bluzek z krótkim / długim rękawem lub rozpinanych piżam

§      dresów i obuwia

2.        Rzeczy osobiste pacjentów muszą być oznakowane imieniem i nazwiskiem chorego.

3.        Ewentualne dostarczenie jakiegokolwiek sprzętu /np. telewizor, radio/ i innych rzeczy osobistych /np. własna pościel/ do zakładu musi być uzgodnione z Dyrektorem zakładu lub jego zastępcą.

4.        Artykuły spożywcze łatwo psujące się powinny być podpisane i przechowywane w lodówce przeznaczonej dla pacjentów znajdującej się w stołówce zakładu.

5.        Rodzina pacjenta jest zobowiązana współpracować z zespołem terapeutycznym zakładu.

6.        Zabrania się członkom rodzin pacjentów załatwiania konsultacji lekarskich bez uzgodnienia z głównym lekarzem zakładu.

7.        Zabrania się świadczenia pacjentom zakładu dodatkowych usług zdrowotnych, np. rehabilitacyjnych przez osoby nie będące pracownikami zakładu bez uzyskania zgody Dyrektora i lekarza zakładu.

8.        Rodzina pacjenta jest zobowiązana do regularnego wnoszenia opłat za pobyt chorego w zakładzie, tj. ustalonych rozporządzeniem MZ kosztów wyżywienia i zakwaterowania.

9.        W przypadku nieuregulowania w ciągu 3 kolejnych miesięcy wymaganych opłat Dyrektor zakładu ma prawo wypisać pacjenta z zakładu.

10.   Ponadto wypisanie chorego z zakładu następuje:

§      gdy wystąpi brak wskazań medycznych do przebywania pacjenta w zakładzie

§      gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego pobytu w zakładzie i został oceniony w skali Barthel pow. 40 pkt.

§      na żądanie osoby przebywającej w zakładzie lub jej przedstawiciela ustawowego

§      gdy osoba przebywająca w zakładzie w sposób rażący narusza regulamin porządkowy, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jej zdrowia albo życia i zdrowia innych osób

§      gdy członkowie rodziny pacjenta nie współpracują z personelem zakładu i nie przestrzegają regulaminu porządkowego, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla zdrowia albo życia pacjenta

§      upłynął, określony w decyzji, czas pobytu pacjenta w zakładzie

§      gdy nastąpił zgon chorego.

11.   W przypadku zgonu chorego rodzina ma prawo wyboru firmy pogrzebowej.

12.   Wszelkie wnioski i skargi można zgłaszać do Dyrektora zakładu lub jego zastępcy.

© 2024 - Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich
Projekt i wykonanie: Agencja Reklamowa NEXTDAY