Serdecznie zapraszamy na Mszę św, która rozpocznie doroczny Konwent ZPKM Za nami 60. Pielgrzymka Zakonu Maltańskiego do Lourdes. Zachęcamy do przesyłania zdjęć i świadectw. Trwa proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Fra Andrew Bertiego Święci i błogosławieni Zakonu Maltańskiego
strona główna »  Działalność » Szpital Barczewo » O nas
Polecamy


W nas przyjdzie Słowo Boga / Kazanie św. Bernarda, opata

Wiemy, że potrójne jest przyjście Pana.  Trzecie jest pośrodku między dwoma pozostałymi.  Te są jawne, trzecie takie nie jest.  Za pierwszym swoim przyjściem Pan był widziany na ziemi i przebywał wśród ludzi, bo jak sam o tym mówi: ujrzeli i znienawidzili. więcej >>>

+++

Sługa Boży Fra' Andrew Bertie
Wielki Mistrz Zakonu Maltańskiego
1988 - 2008

Subskrypcja biuletynu
Od Prezydenta i Kapelanów
Blog konfratra z Paryża
TV Zakonu

Zakon Maltański w Polsce

Konwent ZPKM, 1992 

Maltański Koncert Charytatywny w Olsztynie - 2016


BLIŻEJ BOGA: Zakon Maltański w Gliwicach

więcej filmów >>>

O nasA+A-A0

Szpital Pomocy Maltańskiej pw. bł. Gerarda


11-010, Barczewo
ul. Niepodległości 9
telefon: 89 514 14 72

email: copid.fpkm@usr.pl

         szpital@szpitalmaltanski.pl

www: www.szpitalmaltanski.pl

Dyrektor
EDYTA SKOLMOWSKA
tel. 89 514 14 70

Pielęgniarka Koordynująca
RENATA KEMPA
tel. 89 514 14 75

Koordynator działu rehabilitacji
BARBARA MARKIEWICZ
tel. 89 514 14 77
Zobacz folder informacyjny Szpitala

Powiatowy Szpital Pomocy Maltańskiej pw. bł. Gerarda Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie "Pomoc Maltańska" Oddział w Barczewie jest placówką prowadzoną przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" z/s w Warszawie.

Szpital działa od sierpnia 2004r. i na początku swojego istnienia znajdował się w jednym z budynków na terenie obecnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

W sierpniu 2012r. placówka została przeniesiona do nowej siedziby w Barczewie, gdzie bardzo znacznie uległy poprawie warunki pobytu pacjentów w zakładzie oraz nasze możliwości w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.

W swojej działalności kierujemy się wartościami ewangelicznymi oraz zasadą szlachetnej pomocniczości realizowaną w duchu Zakonu Kawalerów Maltańskich.

Organizacyjnie placówka jest zakładem opiekuńczo – leczniczym, w którym aktualnie znajduje się 67 łóżek dla pacjentów wymagających stacjonarnej całodobowej opieki i kontynuacji leczenia, którzy przebyli ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego oraz nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.


ZASADY PRZYJĘĆ

 

Do naszego zakładu mogą być przyjęci pacjenci, którzy:

 • - wymagają przewlekłej wentylacji mechanicznej przy użyciu respiratora
 • - są w stanie wegetatywnym /apalicznym/, np. w wyniku nagłego zatrzymania krążenia /NZK/ lub przebycia urazu czaszkowo – mózgowego
 • - mają rozpoznaną przewlekłą chorobę neurologiczną skutkującą niepełnosprawnością, np. udar mózgu, wieloogniskowe naczyniopochodne uszkodzenie mózgu, stwardnienie rozsiane /SM/ i stwardnienie boczne zanikowe /SLA/, miastenia, choroba Parkinsona itp.
 • - przebyli urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego, urazy wielonarządowe itp.
 • - mają rozpoznaną chorobę otępienną typu Alzheimera, naczyniowego, parkinsonowskiego itp. w ostatnich stadiach choroby
 • - mają powikłania w przebiegu chorób przewlekłych, np. cukrzycy, chorób reumatycznych, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłej niewydolności krążeniowo – oddechowej itp.

oraz ponadto:

 • - w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskali od 0 do 40 pkt.

Do zakładu nie mogą być przyjęte osoby:

 • - w ostrej fazie choroby psychicznej
 • - uzależnione od alkoholu i substancji psychoaktywnych
 • - w terminalnej fazie choroby nowotworowej
 • - dzieci

INFORMACJA – TRYB KIEROWANIA ŚWIADCZENIOBIORCY DO ZOL / ZPO

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. Nr 140, poz. 1147, z późn. zm.), świadczenia gwarantowane udzielane w warunkach stacjonarnych, są udzielane świadczeniobiorcy wymagającemu ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagającemu hospitalizacji w oddziale szpitalnym, który w ocenie skalą poziomu samodzielności, zwaną dalej „skalą Barthel”, otrzymał 40 punktów lub mniej.


Podstawą
 umieszczenia świadczeniobiorcy w zakładzie opiekuńczo – leczniczym bądź pielęgnacyjno – opiekuńczym są następujące dokumenty:
• WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU, z którym może wystąpić:
- świadczeniobiorca ubiegający się o skierowanie do zakładu albo
- przedstawiciel ustawowy ww. osoby lub
- inna osoba – za zgodą osoby wskazanej
- podmiot leczniczy – za zgodą osoby wskazanej
• KARTA OCENY wystawiona przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego – przed przyjęciem świadczeniobiorcy do zakładu opiekuńczego, a w przypadku nie dołączenia przedmiotowego dokumentu do wniosku, kartę oceny wypełnia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wystawiający skierowanie do zakładu pod warunkiem wypełnienia przez pielęgniarkę karty oceny w części dotyczącejskali Barthel, lub lekarza i pielęgniarkę danego zakładu opiekuńczego;
• ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE stwierdzające, że świadczeniobiorca ubiegający się o skierowanie do zakładu ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowej pielęgnacji, opieki lub rehabilitacji i nie wymaga hospitalizacji;
• WYWIAD PIELĘGNIARSKI przeprowadzony przez: pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego albo pielęgniarkę podmiotu leczniczego, w którym świadczeniobiorca ubiegający się o skierowanie do zakładu przebywa
• SKIEROWANIE wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego:
- do zakładu opiekuńczo-leczniczego – wydane na pobyt stały albo na czas określony
- do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego – wydane na czas określony
• dokumenty stwierdzające wysokość dochodów świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu albo osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w zakładzie, w szczególności:
DECYZJĘ ORGANU EMERYTALNO-RENTOWEGO ustalającego wysokość emerytury albo renty /do decyzji załącza się ZGODĘ ŚWIADCZENIOBIORCY ubiegającego się o skierowanie do zakładu na potrącanie opłaty za pobyt w zakładzie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalno-rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, lub
DECYZJĘ O PRZYZNANIU ZASIŁKU STAŁEGO WYRÓWNAWCZEGO LUB RENTY SOCJALNEJ; do decyzji załącza się ZGODĘ ŚWIADCZENIOBIORCY ubiegającego się o skierowanie do zakładu albo przedstawiciela ustawowego do odbioru tych należności przez zakład
• kserokopia dowodu osobistego.

Skierowanie do ZOL /ZPO wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego powinno zawierać:
1) oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie:
• nazwę podmiotu i adres podmiotu wraz z numerem telefonu
• kod identyfikacyjny stanowiący I część systemu resortowych kodów identyfikacyjnych – w przypadku podmiotu leczniczego
• nazwę jednostki organizacyjnej oraz jej kod resortowy stanowiący V część systemu resortowych kodów identyfikacyjnych – w przypadku podmiotu leczniczego
• nazwę komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych oraz jej kod resortowy – w przypadku podmiotu leczniczego
• numer wpisu do rejestru prowadzonego przez okręgową izbę lekarską – w przypadku indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej;
2) oznaczenie pacjenta:
• nazwisko i imię (imiona), datę urodzenia, oznaczenie płci,
• adres miejsca zamieszkania,
• numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
• w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.

Wniosek wraz z wymienionymi dokumentami składa się do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który na podstawie dokumentów, uwzględniając w miarę możliwości dokonanie wyboru zakładu przez świadczeniobiorcę ubiegającego się o skierowanie, wydaje opinię co do skierowania tej osoby do określonego zakładu.
Skierowanie do zakładu wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wraz z dokumentami, lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który wystawił skierowanie, świadczeniobiorca albo jego przedstawiciel ustawowy, lub – za zgodą świadczeniobiorcy albo jego przedstawiciela ustawowego – inna osoba lub podmiot leczniczy, przekazuje kierownikowi odpowiedniego zakładu (kopię wniosku zatrzymuje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego).
Na podstawie przedmiotowych dokumentów świadczeniobiorca jest przyjmowany do zakładu w terminie 12 miesięcy od dnia wydania skierowania. Jeżeli w terminie 3 miesięcy od wydania skierowania świadczeniobiorca nie zostanie przyjęty do zakładu z powodu braku miejsc, jest wpisywany na listę oczekujących prowadzoną przez zakład. Świadczeniobiorca skierowany powinien być przyjęty do zakładu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia wydania skierowania.
Kierownik zakładu zawiadamia pisemnie świadczeniobiorcę skierowanego, jego przedstawiciela ustawowego, lub – za zgodą świadczeniobiorcy albo jego przedstawiciela ustawowego – inną osoba lub podmiot leczniczy, w którym świadczeniobiorca przebywa, o terminie przyjęcia do zakładu. O przyjęciu do zakładu świadczeniobiorcy skierowanego kierownik zakładu zawiadamia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który wystawił skierowanie do zakładu.
Zgodnie z przepisami prawnymi w przypadkach nagłych wynikających ze zdarzeń losowych i uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy, lekarz ubezpieczenia zdrowotnego może wydać skierowanie do zakładu na czas określony bez zachowania wyżej określonego trybu, a przyjęcie do zakładu może nastąpić poza kolejnością.

UWAGI

W przypadku, gdy osoba kierowana do zakładu jest nieświadoma w podejmowaniu swoich decyzji lekarz na zaświadczeniu powinien zaznaczyć: brak kontaktu słowno-logicznego.

Jeżeli pacjent/ka jest świadomy/a w podejmowaniu swoich decyzji, ale z powodu choroby /np. niedowład kończyn górnych/ nie jest możliwe złożenie podpisu lekarz stwierdza, że:w jego obecności pacjent/ka wyraził/a zgodę na pobyt w ZOL.

W przypadku zaznaczenia w zaświadczeniu lekarskim choroby psychicznej wymagane jest zaświadczenie od lekarza psychiatry o następującej treści:
Pacjent/ka nie zagraża sobie i otoczeniu. Może przebywać w ZOL o profilu ogólnym.

Komplet dokumentów należy złożyć do zastępcy dyrektora ds. medycznych w siedzibie zakładu.

---


Odmówić pomocy po prostu nie wypada

Barczewo. Rozmowy o przyszłości Szpitala Pomocy Maltańskiej
(Gazeta Olsztyńska, 2 marca 2015)
link do pliku PDF

© 2024 - Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich
Projekt i wykonanie: Agencja Reklamowa NEXTDAY